WiskundE-brief nr. 397 19-11-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskundE-brief(at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RESONANSGROEP WISKUNDE PLEIT VOOR SPLITSING EXAMENS

ONDERWIJSRAAD PLEIT VOOR SCHEIDING ONDERWIJS EXAMINERING

LESMATERIAAL IS (ONS) WAT WAARD !

ALGEBRA-TOETSEN CITO

CITO ZOEKT TOETSDESKUNDIGE (M/V) EXAMENS WISKUNDE HAVO/VWO EN VMBO (advertentie)


RESONANSGROEP WISKUNDE PLEIT VOOR SPLITSING EXAMENS

De Resonansgroep wiskunde onder voorzitterschap van prof.dr. J. van de Craats (UVA, OU) heeft zich op verzoek van de Tweede Kamer uitgesproken over de concept-syllabi voor de centrale schriftelijke examens wiskunde havo en vwo in de periode 2007 en later.
In haar reactie pleit zij onder meer voor het splitsen van deze wiskunde-examens in twee delen:

Zij denkt dat hierdoor de aansluitingsproblemen wiskunde die zich thans in vrijwel alle sectoren van het hoger onderwijs voordoen, bijvoorbeeld bij de economie (jaarlijks duizenden eerstejaarsstudenten), of bij de technische en de exacte richtingen, effectief kunnen worden bestreden.
In al deze studierichtingen wordt zowel bij de wiskundige steunvakken als bij de toepassingen van de wiskunde in het hoofdvak een beroep gedaan op een aanzienlijke mate van formulevaardigheid en kennis van elementaire functies en hun eigenschappen. Die vaardigheid is bij de huidige generatie studenten afwezig of onvoldoende ontwikkeld als gevolg van overmatig gebruik van de grafische rekenmachine en de formulekaart in het onderwijs.
Bijspijkercursussen op hbo en universiteit waarin de ontbrekende havo- en vwo-voorkennis in hoog tempo alsnog behandeld wordt, zijn hiervan het gevolg.

Naast het splitsen van de eindexamens pleit de resonansgroep ervoor dat het ontwikkelen van reken- en formulevaardigheid weer als een rode draad door het gehele wiskundeonderwijs gaat lopen. Ook stelt zij voor de rol van contexten in het wiskundeonderwijs te heroverwegen.

De volledige tekst van het standpunt van de resonansgroep is te vinden op de homepage www.resonansgroepwiskunde.nl . Daar is ook een reactie te zien van de resonansgroep op het concept-visiedocument "Rijk aan betekenis" van de Vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO).

Noot van de redactie:
Bovenstaand voorstel zal ongetwijfeld veel reacties losmaken en veel vragen oproepen. We roepen iedereen nadrukkelijk op om het voorstel met de collega's te bespreken en via de WiskundE-brief te reageren.
Op deze manier is het mogelijk om op korte termijn -landelijk- elkaars meningen en vragen op te vangen


ONDERWIJSRAAD PLEIT VOOR SCHEIDING ONDERWIJS EXAMINERING

De onderwijsraad heeft recent een uitgebreid advies uitgevracht over examinering,. Daarin wordt gepleit voor meer afstand tussenopleiding en examinering. Concerete aanbevelingen zijn in dit verband o.a.:

bron: www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/examinering__draagvlak_en_toegankelijkheid.pdf

LESMATERIAAL IS (ONS) WAT WAARD !

WisBase (www.wisbase.nl) en WisCom ( digischool.kennisnet.nl/community_wi ) willen met financiële steun van kennisnet de uitwisselling van lesmateriaal een impuls geven. Iedereen die eigen lesmateriaal in digitale vorm heeft dat nog niet gepubliceerd is (bijv op een op een algemeen toegankelijke website) wordt opgeroepen dat materiaal aan ons aan te bieden. Gedacht kan worden aan opdrachten ( met antwoorden), oefeningen, samenvattingen, tips, uitleg, in wat voor vorm dan ook ( word, ppt, xls ,..)
Wij stellen dat beschikbaar aan onze leden, en geven als blijk van waardering (afhankelijk van omvang, kwaliteit en behoefte aan het materiaal) een cadeaubon van 10, 25 of 50 euro. Tevens kunt u - voorzover nog dat nog niet het geval is - lid worden van WisBase wat u toegang geeft tot grote verzameling les- en toetsmateriaaal in brede zin van het woord..
De voorwaarden kunt u nalezen op www.digischool.nl/leermiddelen/voorwaarden.htm , waarbij voor "communityleden" dient te worden gelezen: leden van WisBase en leden van WisCom.
Het materiaal kan vanaf nu tot en met 31 december ingestuurd worden via leermiddel.digischool.nl/vo/ . Voor informatie graag even contact via wiscom(a)xs4all.nl

Gerard Koolstra, Bram Theune

ALGEBRA-TOETSEN CITO

In de enquete op de aangeklikte site van het cito wordt gevraagd of je bereid bent € 50 te betalen voor een cd-rom met toetsen op verschillende niveau's. Is dit wat we willen? Wie maakt de toetsvragen, en wie gaan ze uitproberen?
Juist, wij zelf. Ik vind het dan ook niet billijk dat je vervolgens € 50 moet betalen voor iets waaraan je zelf hebt meegewerkt.
Er wordt ook gevraagd naar suggesties voor de toetsen. Nog even en er wordt gevraagd of we ook een aantal vragen willen insturen.
Er zou ook een mogelijkheid kunnen komen om via internet te toetsen. Moet de leerling daar dan ook voor betalen?
Het moet niet gekker worden.
Wij maken al jaren met z'n allen ik weet niet hoeveel toetsvragen. Dan moet het toch mogelijk zijn om op een snelle manier een flink aantal vragen samen te stellen over de algebraische vaardigheden op allerlei gebied? Laat elke docent een aantal overhoringen, diagnostische toetsjes, voortgangs- of dossiertoetsen naar een centraal punt (of het cito) insturen.
Dan heb je volgens mij al ruim voldoende vragen om in de behoefte te voorzien. Dat hoeft dan toch niet zo veel te kosten?
Of moet ik aannemen dat de docenten slechts vragen kopieren uit de bij de methodes geleverde proefwerkbundels?
Ik heb bij de laatste vraag (Heeft u nog suggesties of opmerkingen?) de volgende gebieden ingevuld waarover ik toetsvragen gemaakt zou willen hebben.

Dit lijkt me al een aardige lijst. Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de opbouw in de les.
Ook zal de aard en de diepgang van de vragen per docent flink verschillend kunnen zijn. Voor de ene collega is het al gauw te moeilijk, voor de ander kan het niet moeilijk genoeg. Het zou een leuk onderwerp geweest zijn voor een workshop van de studiedag van de vereniging. Toch mag het aanleren van allerlei algebraische vaardigheden niet op zich staan. Het moet vooral betekenisvol en als directe voorbereiding voor toepassingen in aan te leren wiskunde gedaan worden. Er zijn al genoeg programmaatjes over haakjes uitwerken en/of ontbinden. Ik hoop dat de vragen die het cito gaat ontwikkelen echt iets gaan toevoegen aan bestaande zaken.

Een aantal betekenisvolle situaties waarin algebraische vaardigheden werden gevraagd kwam ik tegen in de wokshop van Martin Kindt tijdens de afgelopen studiedag. Maar gezegd moet, het waren wel allemaal situaties binnen de wiskunde. Geen bezwaar, als je de leerlingen maar weet te motiveren. Zoals bijvoorbeeld Martin ons, in elk geval mij, wist te boeien.

Je zou ook kunnen kijken naar wat de vervolgopleidingen willen. Zo heeft 3TU elk jaar een instaptoets voor de nieuwe studenten. Daaruit kun je afleiden aan welke algebraische vaardigheden zij duidelijk behoefte hebben. In de werkgroep havo-vwo wordt hierover al flink van gedachten gewisseld met 3TU.

Zijn er collega's die ook hierover willen meedenken en praten? Of wil je meer informatie over de werkgroep? Maak het kenbaar bij de vereniging of mail mij, robvanoord(a] tiscali.nl

Groeten van Rob van Oord

CITO ZOEKT TOETSDESKUNDIGE (M/V) EXAMENS WISKUNDE HAVO/VWO EN VMBO

(advertentie)

Voor het ontwikkelen van de centrale examens voor havo/vwo en vmbo zoeken wij een Toetsdeskundige examens wiskunde (32-38 uur)
Interesse? Bekijk de volledige vacaturetekst en het online sollicitatieformulier op www.cito.nl . Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Tony Schouten, clustermanager, telefoonnummer 026 – 352 1540.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl