WiskundE-brief nr. 402 22-12-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskundE-brief(at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MINISTERIE PAST EINDEXAMENPROGRAMMA'S AAN

OPMERKELIJK ....

WISKUNDE SCHOLENPRIJS 2007

DOORLOPEND VO, CONFERENTIE OVER AANSLUITING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS


MINISTERIE PAST EINDEXAMENPROGRAMMA'S AAN

In tegenstelling tot wat gebruikelijk was heeft het ministerie van OCW enkele ingrijpende wijzingingen aangebracht op de nieuwe concept examenprogramma's zoals die door diverse commissies waren opgesteld. Vooral bij het examenprogramma wiskunde A vwo is ingegrepen. Differentieren moet in het CE getoetst worden, en en Grafen en Matrices worden keuzeonderwerp.
Door deze ingreep zou ook bij wiskunde A (vwo)bijna 100% van de stof getoetst worden in het CE. Bij wiskunde-C verdwijnt het onderwerp Toetsen van Hypothesen.
Aanleiding voor de aanpassingen is het rapport van de resonanscommissie.
URL: www.minocw.nl/documenten/49528a.pdf

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/ )

OPMERKELIJK ....

Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is vanaf 2007 een eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan (Regeling toegestane hulpmiddelen 2007) Dat kan ook tot misverstanden aanleiding geven " De betekenis van een vakterm, voortvloeiend uit het examenprogramma, kan in een examenvak anders zijn dan in een algemeen woordenboek. De kandidaat wordt geacht de betekenis te kennen die geldt binnen het vak, en kan zich niet beroepen op een afwijkende of meer algemene omschrijving in het woordenboek."
Ontleend aan : CEVO-mededeling. 06.1888 d.d. 14-12-2006
Waarvan akte

g.k.

WISKUNDE SCHOLENPRIJS 2007

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde-onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (VMBO (klas 1 t/m 4),onderbouw HAVO/VWO (klas 1 t/m 3), bovenbouw HAVO/VWO (klas 4 t/m 6)) meedingen naar deze prijs. In elke categorie valt een prijs van € 1000,- te winnen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl Aanmelden kan tot 28 februari 2007.
We zien uw inzending met belangstelling tegemoet! Contactpersoon: Dédé de Haan (scholenprijs(at]fi.uu.nl )


DOORLOPEND VO, CONFERENTIE OVER AANSLUITING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Wellicht om vast in de agenda te noteren: op 12, 17 en 20 april 2007 houden het Tweede Fase Adviespunt, de Adviesgroep vmbo en Onderbouw-VO onder de noemer 'Doorlopend VO' gezamenlijk een conferentie. Het thema van de conferentie is de aansluiting binnen het voortgezet onderwijs, met name de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw. De conferentie is bedoeld voor docenten, middenkader en schoolleiders. Zowel voor hen die werkzaam zijn in de onderbouw als in de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo.

Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren{at)sopo.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl