WiskundE-brief nr. 404 21-01-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

OPROEP DOCENTEN VOOR EEN PILOT REKEN- EN ALGEBRAÏSCHE VAARDIGHEDEN VOOR DE ONDERBOUW VO

REKEN MEE MET ABC

VWO4 VANAF SCHOOLJAAR 2007-2008 IN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S (WiskundEbrief 403: REACTIE)

WISKUNDE IN ACTIE

GROOTSTE PRIEMTWEELING TOT OP HEDEN


OPROEP DOCENTEN VOOR EEN PILOT REKEN- EN ALGEBRAÏSCHE VAARDIGHEDEN VOOR DE ONDERBOUW VO

In november 2006 is het AVVO-project van start gegaan. (AVVO: algebraische vaardigheden in de onderbouw VO)
De SLO heeft van het ministerie voor OC&W de opdracht gekregen om een leerlijn reken en algebraische vaardigheden te ontwikkelen voor de onderbouw VO. Dit in directe samenwerking met FIsme (Freudenthal instituut voor science and mathematics education) en in nauw overleg met cTWO en de NVvW. Direct gekoppeld aan deze leerlijn worden voorbeeldlesmaterialen geproduceerd die de docent direct naast de methode kan gebruiken. In de praktijk zal het gaan om twee leerlijnen, een die loopt door de onderbouw havo vwo en een die loopt door het vmbo. Een zeer terechte eis van het ministerie is dat de producten direct bruikbaar moeten zijn voor de 'gewone' wiskundedocent die met zijn leerlingen wil werken aan het verbeteren en onderhouden van reken- en algebraische vaardigheden.
In de maanden maart en april van 2007 willen wij lesmateriaal voor havo/vwo klas 1, 2 en/of 3 uittesten. Wij zoeken enkele docenten in de betreffende klassen die in directe samenwerking met de ontwikkelaars enkele lessen willen uitvoeren met het ontwikkelde materiaal. De lesmaterialen en de uitvoering worden waar mogelijk gekoppeld aan de algebrahoofdstukken uit de methode.
In het najaar volgt eenzelfde activiteit in klas 1 en/of 2 van het vmbo (kgt). Een oproep voor dat traject zal rond de zomer worden gedaan. Indien u wilt kunt u uw belangstelling ook nu al kenbaar maken. Ook docenten die het materiaal uit willen proberen op afstand zijn welkom. Op afstand wil zeggen: Zij krijgen het materiaal toegestuurd en sturen na het uitproberen een beschrijving van hun ervaring en hun commentaar terug. Geinteresserde docenten kunnen zich aanmelden bij Ans Koiter, projectsecretaresse van het AVVO-project a.koiter[at]slo.nl .
Voor vragen met betrekking tot deze oproep kunt u zich wenden tot Pieter van der Zwaart, p.vanderzwaart@slo.nl of Truus Dekker, t.dekker@fi.uu.nl .

Namens het AVVO-project, Pieter van der Zwaart

REKEN MEE MET ABC

'Reken mee met abc' is deze week van start gegaan: een unieke wiskundewedstrijd waaraan iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Via www.rekenmeemetabc.nl kan worden meegerekend aan het zogenoemde abc-vermoeden, een nog onopgelost probleem in de getaltheorie. Puzzelaars, scholieren, en deelnemers die hun computer toch niet de hele dag gebruiken, kunnen proberen kampioen te worden en daarmee bekendheid verwerven in deze tak van wetenschap. Als veel vrijwilligers gaan meedoen, hopen wiskundigen van de Universiteit Leiden meer inzicht te krijgen in het abc-vermoeden.

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/

VWO4 VANAF SCHOOLJAAR 2007-2008 IN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S (WiskundEbrief 403: REACTIE)

Beste Wim Laaper,
Wat betreft je twee vragen in de laatste WiskundEbrief het volgende:
In de brochure "Op weg naar 2007" (Beslispunten voor de herinrichting van de tweede fase per 1 augustus 2007, UPDATE, maart 2006) van het Tweede Fase Adviespunt te Den Haag staat over het aanbod in het profielkeuzedeel NG dat de school het vak wiskunde A MOET aanbieden. Wat niet mag is het profiel NG NIET aanbieden. De school MAG leerlingen toestaan wiskunde A te vervangen door wiskunde B, maar mag ze NIET VERPLICHTEN om wiskunde B te volgen. Er staat expliciet vermeld: "De school moet leerlingen in het profiel NG in ieder geval in de gelegenheid stellen het vak wiskunde A te volgen".
Conclusie: impliciet wordt hier dus streaming al uitgesloten en expliciet is hier de constructie die de schoolleiding bij jullie op school nastreeft onmogelijk gemaakt.
Het alleen geven van wiskunde B aan NG-leerlingen in 4V zou trouwens betekenen dat, vanwege de disjunctie, vrijwel het gehele wiskunde A programma nog in 5V en 6V moet worden afgewerkt, wat een grote belasting is voor de leerlingen en extra docentenuren vraagt, want de school moet natuurlijk wel de 520 slu wiskunde A alsnog waarmaken.
Wat betreft het geven van alleen wiskunde A aan EM en CM-leerlingen in 4V, formeel moet ook hier het profiel CM, en EM, aangeboden worden en in CM moet het vak wiskunde C worden aangeboden, de leerling mag wiskunde C vervangen door wiskunde A en B, maar de school mag de leerling niet verplichten om wiskunde A of B te volgen in plaats van wiskunde C. Hetzelfde verhaal dus en dezelfde conclusie. Vooralsnog is op onze school gekozen voor het gescheiden geven van wiskunde A, B èn C, omdat dus A en B geen overlap hebben, wiskunde B veel "algebraïscher" zou worden en wiskunde A en C qua niveau en verdieping zouden verschillen, daar wil je naar de leerlingen toe ook invulling aan geven. Immers, het verschil tussen A1 en C is niet gering, de CM-ers zullen het nog moeilijk genoeg krijgen. Wiskunde B krijgt op onze school in 4V in 4 periodes steeds 2 uren per periode (in 5V en 6V ook steeds 2 uur per periode), bij wiskunde A is het ritme 2, 2 , 1, 1 (daarna 2, 2, 2, 2 en 2, 2, 2, 1) en bij wiskunde C 1, 1, 2, 2 (daarna 1, 1, 2, 2 en 2, 2 ,2, 1).
Maar bijvoorbeeld "Getal & Ruimte" komt in haar editie 2007 voor de nieuwe Tweede Fase nu toch verrassend met twee delen wiskunde A / C voor 4V, waarin de gemeenschappelijke stof van beide vakken wordt behandeld. Dus er valt wel een draai aan te geven om in 4V alleen "wiskunde A" te geven: je noemt het wiskunde "A / C" en behandelt de overlap. Hadden we geweten dat wiskunde A en C in 4V in de boeken gecombineerd zouden worden aangeboden, dat hadden we die vakken mogelijk ook gecombineerd, dat scheelt in de docentbezetting en het rooster maken. Dat doet dan echter geen recht aan het niveauverschil tussen CM en EM. Misschien wordt dat nog aangepast voor volgend jaar of later, of anders wachten we 2010 af.
De overlap die in de delen A / C van "Getal & Ruimte" behandeld wordt betreft de eerste behandeling van Functies en Grafieken, Combinatoriek en Kansrekening, Statistiek en Kansrekening en Discrete Analyse (gedifferentieerd), welke onderwerpen later in specifieke delen voor A en C elk worden afgerond. Wel merk ik op dat deze delen A / C de domeinen Bg van wiskunde A en het domein B van wiskunde C voor beide op dezelfde wijze aan de orde komen in de hoofdstukken Functies en Grafieken en Machten en Exponenten, hoewel die eindtermen nogal verschillen in hun beschrijving van de stof. En helemaal verbaasd, maar als wiskundedocent niet ongelukkig overigens, was ik toen ik zag dat in de paragraaf Vergelijkingen en Ongelijkheden de kwadratische vergelijkingen "ouderwets" grondig werden aangepakt. Immers, in domein Bg zou de eindtermen 7 (een tweede-graadspolynoom in één variabele ontbinden in lineaire factoren) en 8 (een algoritme gebruiken voor het oplossen van een tweede-graadsvergelijking) vervallen, toch? Ze hoeven alleen maar "vergelijkingen (kunnen) oplossen met numerieke, grafische of elementair-algebraïsche methoden" bij wiskunde A, en bij wiskunde C "snijpunten van grafieken bepalen en vergelijkingen (ook algebraïsch) oplossen", zo las ik in een conceptversie van de syllabi van deze vakken. Maar misschien is dit inmiddels achterhaald?
Ik ben benieuwd naar de andere reacties en de modellen die op andere scholen worden toegepast.

Erik Korthof Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat Enschede

WISKUNDE IN ACTIE

Op donderdag 25 januari a.s. organiseert de faculteit EWI voor de dertiende keer "Wiskunde in Actie". Aan de hand van workshops zullen een aantal verrassende onderwerpen uit de wiskunde en haar toepassingen behandeld worden. Deze dag is bedoeld voor docenten en voor leerlingen uit 5 & 6 VWO. Een vereiste is dat de leerlingen het profiel "Natuur & Techniek" of "Natuur en Gezondheid" gekozen hebben. De deadline voor aanmelden is verschoven naar dinsdag 23 januari, aanmelden uiterlijk tot 13:00 uur. Meer info: www.ewi.tudelft.nl


GROOTSTE PRIEMTWEELING TOT OP HEDEN

From news:sci.math - 2007-01-15 14:41 TwinPrimeSearch and PrimeGrid, two distributed computing projects, have found the largest known twin primes, today: (i.e. January 15th 2007 - JEMebius)
2003663613 * 2^195000 - 1
2003663613 * 2^195000 + 1
The numbers have 58711 decimal digits. URL: www.twinprimesearch.org

Bron WPD (www.wiskundepersdienst.nl)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl