WiskundE-brief nr. 407 11-02-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUWS VAN CTWO

EXPERTISECENTRUM ELWIER HEEFT ONDERZOEKSFACILITEITEN

LESMATERIAALACTIE VERLENGD

IAN STEWART GEEFT 2007 JOHANN BERNOUILLI-LEZING

WISKUNDE MASTERCLASS VWO-5


NIEUWS VAN CTWO

Hierbij wil ik u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom cTWO en de invoering van wiskunde D in het bijzonder.

 1. De concept-examenprogramma’s Wiskunde D voor leerlingen van havo en vwo die in 2007 – 2009 in klas 4 zitten zijn door cTWO aan het ministerie van OCW aangeboden. In de bijlagen kunt u zien dat het nieuwe vak Wiskunde D een verdieping en verbreding van Wiskunde B is, waarbij er voor scholen ruimte is geschapen om er een eigen inkleuring aan te geven.
 2. De landelijke coördinatie van Wiskunde D wordt per 1 maart 2007 overgenomen door Swier Garst (email: wisd]at[ctwo.nl). Veel dank aan Pauline Vos voor haar inspanningen voor wiskunde D tot zover!
 3. Na uitvoerige beraadslagingen is de tekstversie van het cTWO visiedocument nu definitief. Het is te downloaden vanaf de website www.ctwo.nl .
 4. Met het afleveren van het examenprogramma voor wiskunde D is de operatie voor 2007, wat betreft de beleidsstukken, voltooid. De invoering moet nu nog wel in de praktijk uitgevoerd worden. Inmiddels richt cTWO haar blik op 2010, als de vernieuwing van wiskunde ABC vorm moet krijgen voor de vierde klassers. Daarvoor zijn drie commissies in het leven geroepen: Op basis van het werk van deze commissies zal cTWO rond de zomer concept-examenprogramma’s voor 2010 (klas 4) voorleggen aan het veld.
Met vriendelijke groet,

Paul Drijvers, Secretaris cTWO

EXPERTISECENTRUM ELWIER HEEFT ONDERZOEKSFACILITEITEN

Per 1 december 2006 is het landelijk Expertisecentrum voor de Lerarenopleidingen WIskunde en Rekenen (ELWIeR) van start gegaan. Het is ingesteld door het ministerie van OCW, in het kader van een subsidieregeling die de lerarenopleidingen in staat wil stellen om te voorzien in de vraag naar meer differentiatie, hoogwaardiger expertise en meer kwaliteit en rendement. Hiertoe worden acht landelijke centra voor inhoudelijke en vakdidactische expertise op een bepaald vakgebied ingericht, die deze expertise beschikbaar stellen aan de lerarenopleidingen en de scholen. De subsidieperiode loopt van 1 december 2006 tot en met 31 december 2008, maar het is de bedoeling van OCW dat de centra na 2008 voortgezet worden. Daarnaast beoogt de regeling verbetering van de regionale infrastructuur van de lerarenopleidingen, waarvoor acht regionale samenwerkingsverbanden worden ingericht.
In ELWIeR werken APS, Freudenthal Instituut (UU), Hogeschool Domstad, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, ILO (UvA), IVLOS (UU) en Ruud de Moor centrum (OU) samen, waarbij het Freudenthal Instituut als penvoerder optreedt. De centrale doelstelling, namelijk de kwaliteit en het rendement van de lerarenopleidingen rekenen en wiskunde in Nederland te bevorderen, is in ELWIeR uitgewerkt in vier componenten met bijpassende activiteiten:

Bij de vaststelling van de onderzoeksthema’s wil het onderzoeksteam nadrukkelijk rekening houden met de vragen die bij de lerarenopleidingen (Pabo, 2e graad, 1e graad) leven. De opleidingen en ook individuele opleiders/nascholers worden daarom uitgenodigd om het team relevante onderzoeksthema’s door te geven. Bij de omschrijving van het thema worden de volgende gegevens gevraagd:

 1. korte naam van het thema
 2. vraagstelling (max. 100 woorden)
 3. aanduiding van het belang voor de lerarenopleiding(en) (max. 100 woorden)
 4. contactpersoon met contactgegevens
 5. lerarenopleiding of school waaraan de contactpersoon verbonden is
 6. eventuele verdere relevante informatie (b.v. literatuurverwijzingen) (max. 200 woorden)
Inzending houdt in dat de inzender ELWIeR toestemming geeft om de vraag en eventueel eruit voortkomende onderzoeksresultaten in het kader van ELWIeR openbaar te maken. Inzendingen die uiterlijk 31 maart 2007 bij Jan Vermunt (email j.d.vermunt]at[ivlos.uu.nl ) zijn binnengekomen, zullen in de verdeling van de onderwerpen voor de eerste onderzoeksronde meedoen. Ook na 31 maart 2007 blijft inzending ten behoeve van volgende ronden mogelijk en gewenst.


LESMATERIAALACTIE VERLENGD

De actie Uw lesmateriaal is (ons) geld waard (in samenwerking met WisBase) heeft heel wat opgeleverd. De deelnemers hebben als het goed is nu de bonnen ( digitaal) binnen. Er komt nog een (bescheiden) vervolg: Iedereen die eigen lesmateriaal in digitale vorm heeft dat nog niet gepubliceerd is (bijv op een op een algemeen toegankelijke website) wordt opgeroepen dat materiaal aan ons aan te bieden. Gedacht kan worden aan opdrachten ( met antwoorden), oefeningen, samenvattingen, tips, uitleg, in wat voor vorm dan ook ( word, ppt, xls ,..)
Wij stellen dat beschikbaar aan onze leden, en geven als blijk van waardering (afhankelijk van omvang, kwaliteit en behoefte aan het materiaal) een cadeaubon van 10, 25 of 50 euro. Tevens kunt u - voorzover nog dat nog niet het geval is - lid worden van WisBase wat u toegang geeft tot grote verzameling les- en toetsmateriaaal in brede zin van het woord..
De voorwaarden kunt u nalezen op www.digischool.nl/leermiddelen/voorwaarden.htm , waarbij voor "communityleden" dient te worden gelezen: leden van WisBase en leden van WisCom, en uiteraard de uiterst datum moet worden aangepast. Het materiaal kan vanaf nu tot 1 maart ingestuurd worden via leermiddel.digischool.nl/vo/ .

Gerard Koolstra

IAN STEWART GEEFT 2007 JOHANN BERNOUILLI-LEZING

Op 27 Maart vindt de jaarlijkse Johann Bernoulli-lezing plaats in de Aula van het Academiegebouw der RuG, Broerstraat 5 te Groningen. Aanvangstijd 19:30 uur. Spreker is Ian Stewart uit Warwick, met als titel "All the World's a Network". De lezing beschrijft enige opwindende aspecten van het onderzoek aan dynamica van netwerken, met de nadruk op toepassingen in de biologie. Voor meer informatie zie www.math.rug.nl/~desnoo/bernoulli . Zowel onderwerp als spreker maken deze gebeurtenis bij uitstek geschikt voor leraren. Van harte welkom dus! ( bernoulli.math.rug.nl/ )

Henk Broer, broer]at[math.rug.nl

WISKUNDE MASTERCLASS VWO-5

Aan de Universiteit Twente start op dinsdag 6 maart de wiskunde masterclass voor 5 vwo leerlingen. Deze masterclass is bedoeld voor leerlingen met wiskunde b in hun pakket die een profielwerkstuk wiskunde willen maken. Ook andere leerlingen met belangstelling voor wiskunde zijn welkom. Er kan uit de volgende 3 onderwerpen gekozen worden:

 1. Aandelen, Opties & Kansspelen
 2. Speltheorie (over winnen of verliezen)
 3. Het Handelsreizigersprobleem.
De masterclass vindt plaats op 8 dinsdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur op de Universiteit Twente. De eerste 6 bijeenkomsten zijn inhoudelijk en vinden plaats op dinsdagmiddagen van 6 maart tot en met 17 april. Hierna krijgen de leerlingen de tijd om een concept- profielwerkstuk op te stellen dat tijdens de 7e bijeenkomst van dinsdag 24 april zal worden besproken. Tevens wordt op de 7e bijeenkomst de presentatie van het profielwerkstuk voorbereid. De presentaties worden gehouden tijdens de 8e bijeenkomst van dinsdag 15 mei, waarvoor ook de desbetreffende docenten zullen worden uitgenodigd. Zie ook: www.schoolsite.utwente.nl/masterclass/
Leerlingen kunnen zich tot en met 20 februari via bovenstaande site voor deze masterclass opgeven. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze masterclass.

H. Ruizenaar, coördinator ( h.w.a.ruizenaar]at[ewi.utwente.nl )
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl