WiskundE-brief nr. 414 15-04-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

KEUZES DIVERSE SOORTEN WISKUNDE EN NLT KOMEND JAAR, RESULTATEN ONLINE ENQUÊTE WISKUNDEBRIEF

OPROEP SAGE PROJECT

NIEUWE WISKUNDEPROGRAMMA'S EN DE PRAKTIJK OP SCHOOL (WISKUNDEBRIEF 413, REACTIE)

HERMANN WESSELINK COLLEGE WINT SCHOLENPRIJS WISKUNDE OLYMPIADE 2007

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (ADVERTENTIE)

ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING UTRECHT ZOEKT NIEUWE COLLEGA (ADVERTENTIE)


Respons

Ongeveer 120 scholen hebben gereageerd. Voorzover ik heb kunnen nagaan zijn er ca. 500 scholen in Nederland die een HAVO en/of VWO opleiding verzorgen. Niet altijd zijn alle vragen beantwoord. Daar kunnen goed redenen voor zijn, geen havo afdeling ( of juist geen vwo) De respons per vraag varieert van 108 tot 118
Bij het interpreteren van de gegevens moet uiteraard rekening gehouden worden met systematische en toevallige fouten. Over het eerste kan men weinig meer doen dan speculeren. Mogelijk zijn docenten van scholen waar wiskunde D en/of NLT wel worden aangeboden, en redelijk worden gekozen wat meer geneigd dat te melden. Anderzijds in het invullen van de enquêtejuist erg makkelijker wanneer een of beide vakken niet worden aangeboden.
Bij de toevallige fouten speelt de (absolute en relatieve) steekproefgrootte een belangrijke rol. Als vuistregel kan gebruikt worden dat een gegeven percentage +/- 5 moet worden genomen om een redelijk betrouwbaarheids interval te krijgen

Wiskunde D

Een duidelijke meerderheid van de scholen biedt wiskunde D aan. Op het havo ca. twee derde, op het vwo ca. 80%. Echter op veel scholen wordt het weinig gekozen (minder dan 10% van de leerlingen). Dit geldt met name op het havo. Slechts 20% van de scholen meldt een deelname van boven de 10 % (meestal 10-20%).
Het vwo biedt een gunstiger beeld. Hier meldt ruim 40 % van de scholen een deelname van meer dan 10 %. Ook hier betekent meer dan 10% meestal 10-20 %. Een ruwe schatting van het percentage leerlingen ( van de 3e klassen) dat( komend jaar) wiskunde D gaat volgen komt uit op ca 5 voor havo en ca. 10 voor vwo.

Natuur, Leven en Technologie

Volgens de enquêtegegevens wordt dit vak voor (ruim) een derde van de scholen aangeboden. Als het wordt aangeboden is de belangstelling vaak ook (redelijk) groot. Het nieuwe betavak wordt op (ruim) een kwart van de scholen door meer dan 10% van de leerlingen gekozen. Bij ruim de helft hiervan is dat zelfs meer dan 20%. Er zijn – in tegenstelling tot wiskunde D – geen duidelijke verschillen tussen HAVO en VWO. Het percentage leerlingen (uit de derde klassen) dat volgend schooljaar NLT gaat volgen zal vermoedelijk tussen de 5 en 10 liggen. Zo beschouwd is de positie van NLT globaal gezien te vergelijken met die van wiskunde D.

Wiskunde A B C

Deze cijfers zijn een ruwe schatting op basis van de steekproef. Ze moeten dus extra ‘voorzichtig’ worden geïnterpreteerd.
Zoals bekend is wiskunde met ingang van volgend schooljaar niet meer verplicht voor het profiel C&M (gekozen door een derde van de havisten).
Het lijkt erop dat ca.een derde tot de helft van deze groep ook daadwerkelijk wiskunde ‘laat vallen’. De berekende keuzepercentages voor wiskunde B kloppen goed met de cijfers van de afgelopen jaren. Ca. 30% van de havisten havo en ca 50 % van de vwo-leerlingen kozen wiskunde B(1 of 1,2).
Opvallend is dat is dat keuze voor wiskunde C op het vwo wat lager lijkt te liggen dan de gebruikelijke keuze voor A1 (16%). Dat kan wijzen op een uitstellen van de splitsing A-C tot de 5e klas.

Gerard Koolstra.
Klik hier voor gedetailleerde gegevens

OPROEP SAGE PROJECT

Enkele maanden geleden won het St. Michaël College (FI) een innovatieprijs voor haar inspanningen op het gebied van Elektronische Leer Omgevingen en applets. Al vele jaren werkt het SMC hierbij samen met Freudenthal Instituut (FI).
Het prijzengeld zal worden geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een SCORM-applet-generator (SAGE) en de ontwikkeling van een verzameling SCORM-packages voor gebruik in een ELO, ten behoeve van het algebraonderwijs.
Een samenhangende algebraleerlijn, bestaande uit 20 volwaardige SCORM packages zal na afloop van het project kosteloos ter promotie beschikbaar komen voor geinteresseerden onder een Creative Common licentie (voor niet commercieel gebruik).
Het project draagt de naam SAGE-project en vormt een unieke mogelijkheid om de prachtige algebra applets van het FI in de eigen leeromgeving te gebruiken.
Eén van de doelstellingen van het project is om een ontwikkelcommunity te vormen van 10 tot 12 scholen. Deze scholen:

In ruil hiervoor: Het is wenselijk dat geïnteresseerde docenten enige ervaring hebben met applets in de wiskundeles. Het project duurt een jaar.
Opgave kan door te mailen naar Christian Bokhove ( cbokhove{at]gmail.com met de volgende gegevens:
naam school, adres van de school, contactpersoon, email adres van de contactpersoon en een vermelding of de school beschikt over een Wiswebplus abonnement van het Freudenthal Instituut. Het is ook mogelijk om u te registreren op www.sageproject.nl en daarna deze vragenlijst aldaar in te vullen. Indien meer scholen zich opgeven dan er "plaatsen" zijn, dan zal een selectie plaatsvinden.

Christian Bokhove

NIEUWE WISKUNDEPROGRAMMA'S EN DE PRAKTIJK OP SCHOOL (WISKUNDEBRIEF 413, REACTIE)

Ondergetekende is werkzaam in de HAVO en VWO-afdeling van het VAVO, onderwijs dat bedoeld is voor volwassenen.
Het is mij al eerder opgevallen dat in de gedachtenwisselingen over nieuwe plannen de vraag of het ook op kleinere scholen te organiseren is zelden een rol speelt. Met name de 'organiseerbaarheid' is voor het VAVO van belang. Kennelijk en voorzienbaar is het ook van belang in het 'normale' onderwijs, gezien het artikel van collega Odijk (zie de E-krant van 8 april 2007). Bevlogen onderwijs verbeteraars kijken niet achterom en zien zo niet wat ze achter laten omdat ze menen dat 'regeren' vooruitzien is.
Hoewel er veel meer over op te merken is laat ik het hierbij: ik wil reageren op het deel van het artikel van collega Odijk dat betrekking heeft op de praktische opdracht.
Ten eerste heb ik er bezwaar tegen als in het wiskundecijfer een cijfer voor iets als 'presentatievaardigheid' wordt verdisconteert. Hetzelfde bezwaar zou ik hebben tegen het verdisconteren in het wiskunde cijfer van een honorering voor de kleding van de leerling. Omdat de leerling bij mij op school zijn PO-cijfer van de vorige school mag overhevelen naar het VAVO, zie ik opvallend vaak dat het PO-cijfer beduidend hoger is dan het wiskundecijfer. Niet dat ik dat de leerling niet zou gunnen, maar de vraag wat het schoolexamencijfer wiskunde tot uitdrukking brengt is niet langer te omschrijven met iets als 'wiskunde-kennis/vaardigheid/inzicht'. Ten tweede besteedt de leerling nogal eens onevenredig veel (wiskunde-)tijd aan uitvoeringszaken als het afdrukken of het maken van een powerpoint-presentatie. Een derde bezwaar is, zo verzekert een collega mij, dat het de nodige tijd kost om te rechercheren op de authenticiteit van het werk van de leerling. Schoolmeesters zijn voor dat soort speurwerk nauwelijks opgeleid.
Tot op heden zijn de PO's op de school waar ik werk, opdrachten die ertoe strekken dat de leerlingen (allen gelijktijdig) hun vaardigheden met de GR kunnen tonen. De wet- en regelgeving maakt een dergelijke aanpak mogelijk. Voor het komend schooljaar is het voornemen de PO-wiskunde af te schaffen. De regels die per schooljaar 2007-2008 ingaan staan dat toe. Zijn de scholen van collega Odijk en de mijne de enige met dat voornemen?

A.H. Degens degensah{at]euronet.nl

HERMANN WESSELINK COLLEGE WINT SCHOLENPRIJS WISKUNDE OLYMPIADE 2007

Het Hermann Wesselink College uit Amstelveen heeft de Scholenprijs van de Nederlandse Wiskunde Olympiade gewonnen! De Scholenprijs gaat naar de school met de hoogste somscore van de beste vijf leerlingen. Het maximum aantal te behalen punten is 180. Het Hermann Wesselink College haalde een somscore van 123 punten en bleef daarbij de concurrenten nipt voor. Het Stedelijk Gymnasium Leiden haalde 121 punten en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (de winnaar van de Scholenprijs van vorig jaar) haalde 120 punten. Op donderdag 19 april zal het bestuur de Scholenprijs uitreiken aan de wedstrijdleider van het Herman Wesselink College, Frank Heierman.
Dit jaar hebben 185 scholen meegedaan met in totaal 2742 leerlingen. Dat is een forse stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is het tweede jaar dat de wedstrijd voor een deel uit vijfkeuze-vragen bestaat en dit lijkt aan te slaan bij leraren en leerlingen. Er waren dit jaar drie leerlingen die de maximale score van 36 punten wisten te behalen. En ook dit jaar heeft het Zuyderzee College uit Emmeloord weer de meeste deelnemers, maar liefst 182 leerlingen bogen zich daar over de opgaven van de 1e ronde!
De leerlingen met 20 punten of meer zullen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, die op 14 september in Eindhoven zal worden gehouden. De beste leerlingen van de 2e ronde zullen vervolgens worden getraind en zes van hen mogen het opnemen tegen leeftijdsgenoten uit de hele wereld tijdens de Internationale Wiskunde Olympiade in Spanje in juli 2008.
De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade is blij met het toegenomen aantal deelnemers, maar hoopt op nog meer deelnemende leerlingen! Nieuwsgierig geworden? U kunt de vragen, antwoorden en resultaten van de 1e ronde vinden op de website van de Wiskunde Olympiade www.wiskundeolympiade.nl . En wellicht besluit u volgend jaar ook eens mee te doen. Voor meer informatie, mail of bel Melanie Steentjes (secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade): Melanie.Steentjes{at]cito.nl , 026-3521332.

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (ADVERTENTIE)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder! Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21 Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26 Vragen? -> info{at]can.nl


ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING UTRECHT ZOEKT NIEUWE COLLEGA (ADVERTENTIE)

Het team wiskunde van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht is op zoek naar een nieuwe collega. De volledige vacaturetekst is te vinden op www.hu.nl , onder 'werken bij hu'. Meer informatie bij Lucie Schipper, teamleider wiskunde, 06 51683874

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl