WiskundE-brief nr. 415 22-04-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

EXAMENREGELINGEN OP EEN RIJTJE

DEFINITIEVE HANDREIKINGEN HERZIENE EXAMENPROGRAMMA'S

VACATURES 1e GRAADS WISKUNDE DOCENTEN (advertentie)


EXAMENREGELINGEN OP EEN RIJTJE

compex

Vanaf 2007 wordt de norm van het Compex-examen geheel gelijkwaardig aan die van het papieren examen. De N-term van het Compex-examen wordt afzonderlijk vastgesteld en kan eventueel iets hoger of lager zijn dan de N-term van het geheel papieren examen.
In de ontwikkelfase van Compex is er tijdelijk voor gekozen dat de N-term van het Compex-examen niet lager zou zijn dan die van het papieren examen. Nu de Compex-examens regulier zijn, en scholen en examenmakers voldoende ervaring hebben opgedaan, is het mogelijk en reel om deze voorzichtige invoeringsmaatregel te vervangen door de reguliere systematiek. <.p> bron: brief CEVO dd 29-01-2007 kenmerk CEVO 2007.0033

VMBO:

Toegestaan: Basispakket, bestaande uit:

Bij wiskunde KB en GL/TL, NaSk1 KB en GL/TL en NaSk2 GL/TL moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij de overige vakken en bij alle vakken BB zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar:
De rekenmachine mag niet n of meer van de volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm), grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie. bron http://www.eindexamen.nl/ 9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vheifpgijfu9

HAVO/VWO

Toegestaan:

De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:

Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. De grafische rekenmachines genoemd in de Septembermededeling 2004 zijn in ieder geval nog voldoende

.

Verder geldt het volgende.

  1. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
  2. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
  3. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.
Bij alle centrale examens wiskunde op havo en vwo mag de formulekaart worden gebruikt. In plaats van de formulekaart is de uitgave Wisforta toegestaan; een deelverzameling van de formulekaart is eveneens toegestaan.

In de digitale versie van de Septembermededeling op www.eindexamen.nl staan diverse links

Gerard Koolstra.

DEFINITIEVE HANDREIKINGEN HERZIENE EXAMENPROGRAMMA'S

Voor de schoolexamens Wiskunde heeft de SLO handreikingen gepubliceerd, waarin suggesties worden gedaan voor uitwerking van de stof van het schoolexamen. Elke school heeft tav. de sectorleider Tweede Fase 1 exemplaar van iedere handreiking ontvangen. De handreikingen zijn ook te downloaden via www.slo.nl. Kies vervolgens voor -> sector -> tweede fase -> examenprogramma's en handreikingen voor de vakken in havo-vwo vanaf 2007. Op deze website zijn ook de door OCW goedgekeurde teksten van alle examenprogramma's te vinden.
De handreikingen zijn ook bij de SLO te bestellen voor 5,- euro per stuk, exclusief portokosten. Afdeling verkoop: e-mail verkoop[at}slo.nl of telefoon 053 4840 305.
Verder willen we u nog attenderen op de mogelijkheid om veldaanvragen in te dienen. Deze kunt u indienen tot 30 april. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.slo.nl > veldaanvraag 2008.

Nico Alink (n.alink[at}slo.n)l, Jenneke Krger (j.kruger[at}slo.nl), Iris van Gulik (i.vangulik[at}slo.nl )

VACATURES 1e GRAADS WISKUNDE DOCENTEN (advertentie)

De Gooise Scholen Federatie is op zoek naar 1e gr wiskunde docenten.
Voor meer informatie: www.gsf.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl