WiskundE-brief nr. 423 17-06-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

MEER UITLEG IS NIET ALTIJD BETER

REAL PROJECT HV (VOORHEEN AVVO-PROJECT) : PROJECTPRODUCTEN BESCHIKBAAR

REAL-PROJECT VMBO KGT: OPROEP DOCENTEN VOOR EEN PILOT

DEADLINE NWT-PROFILERINGSWEDSTRIJD VERLENGD

ACTIVERENDE WERKVORMEN

VACATURE NATIONALE PR-MEDEWERKER WISKUNDE

VACATURE WISKUNDE 1E GRAADS Dokkum (advertentie)

VACATURE WISKUNDE Den Haag (advertentie)

VACATURE WISKUNDE Nieuwegein (advertentie)

VACATURE WISKUNDE Schiedam (advertentie)


MEER UITLEG IS NIET ALTIJD BETER

Meer uitleg is niet altijd beter, zo blijkt uit het proefschrift van Monique Pijls. Zij promoveert op 13 juni uur op het proefschrift Collaborative mathematical investigations with the computer: learning materials and teacher help. Pijls liet leerlingen uit 4 havo bij het vak Wiskunde A in tweetallen onderzoeksopdrachten uitvoeren met de computer, om ze meer inzicht te geven in een onderwerp uit de kansrekening. De computersimulatie, gebaseerd op een kansspel, gaf ze de gelegenheid hun eigen wiskundige ideeen rondom dit onderwerp te ontwikkelen. Door de samenwerking met medeleerlingen konden ze hun ideeen aanscherpen. Pijls vergeleek drie versies van het lesmateriaal met elkaar op leerprocessen en leerresultaat. Daarnaast onderzocht ze twee manieren van hulp bieden door de docent. Als de leerlingen hulp vroegen, gaf de ene docent uitsluitend wiskundige hints; de andere docent hield zich afzijdig van de wiskundige inhoud, maar stimuleerde het interactieproces tussen de leerlingen. Op de natoets scoorden beide groepen gelijk. In beide groepen hadden de leerlingen er moeite mee dat ze minder uitleg van de docent kregen dan ze gewend waren. Des te opvallender was het dat de groep die wel enige wiskundige uitleg van de leraar kreeg, het niet beter deed dan de groep waarin de wiskundedocent zich afzijdig hield van de inhoud en er uitsluitend op lette dat de leerlingen met elkaar in gesprek bleven. URL: http://dare.uva.nl/dissertaties

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

REAL PROJECT HV (VOORHEEN AVVO-PROJECT) : PROJECTPRODUCTEN BESCHIKBAAR

Het ReAL-project is een samenwerkingsproject tussen SLO en FI, waarin in opdracht van het ministerie van OC&W wordt gewerkt aan een leerlijn reken- en algebraische vaardigheden voor de onderbouw VO. Het afgelopen voorjaar is de onderbouw van het havo vwo onder de loep genomen.
De projectproducten zijn nu beschikbaar en te downloaden van: www.slo.nl/themas/00019/00001/ Het betreft:

Namens het ReAL-projectteam, Pieter van der Zwaart

REAL-PROJECT VMBO KGT: OPROEP DOCENTEN VOOR EEN PILOT

Het betreft een pilot reken en algebraische vaardigheden voor de onderbouw vmbo kgt In juni 2007 is de 2e fase van het ReAL-project van start gegaan.
De SLO heeft van het ministerie voor OC&W de opdracht gekregen om een leerlijn reken en algebraische vaardigheden te ontwikkelen voor de onderbouw VO. Dit in directe samenwerking met FIsme (Freudenthal instituut voor science and mathematics education) en in nauw overleg met cTWO en de NVvW. Direct gekoppeld aan deze leerlijn worden voorbeeldlesmaterialen geproduceerd die de docent direct naast de methode kan gebruiken. In de praktijk zal het gaan om twee leerlijnen, een die loopt door de onderbouw havo vwo en een die loopt door het vmbo.
Een zeer terechte eis van het ministerie is dat de producten direct bruikbaar moeten zijn voor de 'gewone' wiskundedocent die met zijn leerlingen wil werken aan het verbeteren en onderhouden van reken- en algebraische vaardigheden. In de tweede fase van het project willen wij lesmateriaal voor vmbo kgt klas 1 en 2.
Wij zoeken enkele docenten in de betreffende klassen die in directe samenwerking met de ontwikkelaars enkele lessen willen uitvoeren met het ontwikkelde materiaal. De lesmaterialen en de uitvoering worden waar mogelijk gekoppeld aan de reken- en/of algebrahoofdstukken uit de methode.
Maar ook wordt gekeken naar de rol die het rekenen kan hebben binnen andere onderdelen van het wiskundeprogramma. Ook docenten die het materiaal uit willen proberen op afstand zijn welkom. Op afstand wil zeggen: Zij krijgen toegang tot het experimenteel materiaal via de internetgroep van het project en brengen na het uitproberen verslag uit van hun ervaring met commentaar.
Geinteresserde docenten kunnen zich aanmelden bij Ans Koiter, projectsecretaresse van het ReAL-project a.koiter}at{slo.nl . Gaarne met vemelding van de schoolgegevens, contactadres, de gebruikte methode en de leerjaren waarin materiaal kan worden uitgeprobeerd.
Voor vragen met betrekking tot deze oproep kunt u zich wenden tot Pieter van der Zwaart, p.vanderzwaart}at{slo.nl of Truus Dekker, t.dekker}at{fi.uu.nl .

Namens het ReAL-projectteam, Pieter van der Zwaart

DEADLINE NWT-PROFILERINGSWEDSTRIJD VERLENGD

Het maandblad Natuurwetenschap&Techniek (NWT) organiseert dit jaar voor de tweede maal de wedstrijd ‘Profileer jezelf’. De bedoeling is, dat VWO- of Havo-scholieren hun profielwerkstuk omwerken tot een 4-pagina artikel voor NWT. Dat kan een profielwerkstuk over een wiskundig onderwerp zijn, maar ook een ander natuurwetenschappelijk onderwerp is toegestaan. Het winnende artikel wordt daadwerkelijk gepubliceerd en beloond met 1000 euro. Let wel: het profielwerkstuk zelf is geen geldige inzending voor de wedstrijd.
De deadline voor inzending was 1 juni, maar heeft nog niet voldoende inzendingen opgeleverd. Daarom brengen we de wedstrijd op deze manier nogmaals onder de aandacht. Heeft u leerlingen in de klas die wellicht zo’n artikel willen maken, attendeer ze dan op de wedstrijd. Alle benodigde informatie is te vinden op : www.nwtonline.nl onder het kopje ‘Van de redactie’ (de deadline van 1 juni die genoemd staat geldt dus niet meer)


ACTIVERENDE WERKVORMEN

De wiskundesectie van het Leidsche Rijn College in Utrecht worstelt met het toepassen van activerende werkvormen. Op verschillende cursussen zijn we geïnformeerd over tal van werkvormen, maar we hebben moeite met de implementatie hiervan voor ons vak wiskunde. Het Leidsche Rijn College is een school voor havo/atheneum/gymnasium. Het onderwijsconcept is duidelijk docentgestuurd. Samenwerking en activerende didactiek staan centraal.
Wij zijn op zoek naar een school die dit probleem ook heeft gehad, maar hier een oplossing voor heeft gevonden of hiermee een veelbelovende weg is ingeslagen. We hopen dat het mogelijk is om bij hen een keer te komen kijken. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar een school die ook met de methode Getal en Ruimte werkt. Wij geven lessen van 60 minuten. Het zou helemaal ideaal zijn wanneer dit ook overeenkomt. Bij voorbaat dank!

Contactpersoon: Lydia Schutte, lschutte}at{lrc.nl

VACATURE NATIONALE PR-MEDEWERKER WISKUNDE

De taakgroep landelijke wiskunde-PR van de NVvW en het KWG roept sollicitanten op voor de functie van een nationale PR- medewerker wiskunde op projectbasis. De vacature heeft een omvang van 0.2 FTE. De looptijd van het project is 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
De nationale PR-medewerker wiskunde zet zich actief in voor een positieve beeldvorming bij scholieren, docenten, schooldecanen en het algemene publiek met betrekking tot de wiskunde en haar toepassingen. In het bijzonder hoort daarbij actieve en realistische voorlichting over de wiskundestudie op universitair en hbo-niveau en de beroepsmogelijkheden van wiskundigen. De taken worden aan de hand van concrete projecten geformuleerd. Zie nadere informatie op staff.science.uva.nl/~thk/popular/advPRmedewerker.html
Sollicitaties uiterlijk 1 augustus 2007 aan Tom Koornwinder, thk}at{science.uva.nl


VACATURE WISKUNDE 1E GRAADS in Dokkum (advertentie)

CSG DOCKINGACOLLEGE te Dokkum zoekt per 01-08-2007: DOCENT WISKUNDE (1e graads) M/V voor 0,6 fte Informatie via: dhr. G.W. Timmerman, tel. 0519-229610 of www.dockingacollege.nl
Sollicitatiebrief voor 24 juni 2007 naar: mw. J. Piekstra, P&O, Postbus 66, 9100 AB Dokkum


VACATURE WISKUNDE in Den Haag (advertentie)

Het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag heeft voor de cursus 2007/2008 een vacature wiskunde voor 19 - 23 uur, met uitzicht op een volledige betrekking. Voor eerstegraads docenten is er op termijn een LC-functie beschikbaar. Zie voor verdere informatie www.gymnasium-sorghvliet.nl of stuur een mail naarde rector: Dr. H.R . Rookmaaker: Ro}at{gymnasium-sorghvliet.nl


VACATURE WISKUNDE in Nieuwegein (advertentie)

Het Oosterlicht College in Nieuwegein zoekt een docent(e) wiskunde voor de bovenbouw. Betrekkingsomvang is ongeveer 16 lessen (vervanging wegens zwangerschapsverlof) (03.09.07-21.12.07). Reacties graag mailen naar de directeur c.korevaar}at{oosterlicht.nl. Bel voor inlichtingen het directiesecretariaat, tel 030-6004805.
Onze website is: www.oosterlicht.nl


VACATURE WISKUNDE in Schiedam (advertentie)

Scholengemeenschap Spieringshoek Schiedam zoekt nieuwe collega(s) voor een vacature van 40 lesuren (1e en 2e graad). Voor meer informatie zie www.spieringshoek.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl