WiskundE-brief nr. 427 02-09-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

WISKUNDE A EN B TEGELIJK IN DE LES ? NEE TOCH !

NIEUW MATERIAAL VOOR DE NIEUWE CASIO GR

NIEUWS VAN CTWO

HERHALING DÉ DAG WISKUNDE D

RESULTATEN BIJ INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE IN VIETNAM

INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE in 2011 IN NEDERLAND

REUNIE INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE

HERZIENE VERSIE INTERNETBOEK COMPLEXE GETALLEN WISKUNDE

WAAROM ALGEBRAÏSCHE VAARDIGHEDEN VWO WISKUNDE C?


WISKUNDE A EN B TEGELIJK IN DE LES ? NEE TOCH !

Beste collega's, Graag wil ik jullie een vraag voorleggen.
Ik werk als docent wiskunde in de bovenbouw van Helen Parkhurst, daltonschool in Almere. We hebben Vwo, Havo en Vmbo-tl. Schoolgrootte 2000. Verder hebben we 5 separate afdelingen. Voor slechts enkele vakken wordt er gelopen tussen de afdelingen, denk aan M&O Ec Te en misschien nog meer. A afdeling: onderbouw en HV N&T en N&G, C afdeling: onderbouw en HV E&M en D afdeling: onderbouw en HV C&M. Daarnaast nog 2 afdelingen met onderbouw en bovenbouw Vmbo-tl. Ikzelf en mijn collega Jeroen Bergamin werken in de bovenbouw afdeling A, we hebben dus alle N&T en N&G groepen. De vraag gaat over de N&G-leerlingen van 4Havo en 4Vwo. Dus over de Nieuwe Tweede Fase. Wij worden in onze afdeling verplicht om de wiA leerlingen in dezelfde groep les te geven als hun wiB medeleerlingen uit die klas. Kortom: Jeroen heeft een 4H N&G groep met 22 wiB ers en 6 wiA ers tegelijk in de les. Bij mij is datzelfde het geval in 4V.
Vorig lesjaar heeft de commissie Nieuwe Tweede Fase in elke afdeling bij ons op school voorlichting gegeven en overal gehoord van de wi-collega's dat wiA en wiB gescheiden moet worden gegeven, omdat het totaal verschillende programma's zijn. Het heeft niet zo mogen zijn, onze schoolleiding zet ons N-stroom docenten voor het blok. Ze geeft aan dat we toch de PTA's voor dit vak en de leerdoellijnen wel van collega's uit de andere afdelingen kunnen krijgen, verder voorbijgaand aan het feit dat je verschillende dingen in het klaslokaal moet uitleggen, dat je dubbele zaken moet voorbereiden en eenmaal klaar met uitleg 1 snel verder moet met uitleg 2 en dus leerlingen die bezig gaan niet kunt helpen. Om nog maar niet te spreken over volgend jaar en voor Vwo ook nog het jaar erna.
Weliswaar heeft onze school m.b.t. de keuze van wiA als N&Ger een ontmoedigingsbeleid gevolgd, maar de N&Ger mag het kiezen, zoals dus ook het geval is. En eigenlijk doen de aantallen er niet toe!
Wat vinden jullie van deze situatie? Wij voelen ons als wi-sectie niet gehoord en zijn zeer teleurgesteld.

Met vriendelijke groet, Henk Zant, hzant{apenstaartje]helenpark.nl

NIEUW MATERIAAL VOOR DE NIEUWE CASIO GR

De nieuwste CASIO GR voor HAVO-VWO is de fx-9860. Deze heeft een Natural Display (je typt zoals in een formule editor), is veel sneller, heeft meer geheugen(1,5 MB) , en is standaard voorzien van mogelijkheden om informatie, programma's , en zg. e-activity's uit te wisselen (tussen 2 GR's of tussen GR en computer) Alles wat handig is om te weten voor docenten en scholieren van andere scholen is bereikbaar via www.digischool.nl/wi (kies voor allerlei rekenmachines en dan voor fx-9860 G) of direct : www.digischool.nl/wi/rekenmachines/CASIO-9860/fx-9860.html Daar staat een korte gebruiksaanwijzing in het Nederlands voor o.a. het instaleren van de software, nodig voor de verbinding tussen de GR en de PC. Ook TIPS staan er vermeld.
Verder heb ik een map gemaakt (CASIOMAP) met daarin een Backup, twee wiskunde e-Activity’s en een Handleiding.
De Backup regelt de “handige instellingen” die wij op school gebruiken en installeert een aantal programma,s (o.a. normsolve en normv ms, deze zijn voor de normale verdeling zonder Z-waarden). De Backup is door een docent aan te passen aan de eigen wensen. De hele map kan via een driepins-kabeltje in een keer naar leerlingen gestuurd worden.De twee e_Activity’s zijn teksten met een dia-serietje over transformaties op grafieken.
De Handleiding bevat alle foutmeldingen die de leerlingen tegenkomen met de waarschijnlijke oplossing. Verder ook uitleg van knoppen bij grafiekonderzoek. Ook hoe een leerling zijn gedelete onderdelen uit de CASIOMAP van medeleerlingen weer kan overnemen.
Gerard Koolstra is bezig met een serie thematische aanwijzingen voor de 9860. Deze zijn bereikbaar via wiskunde.stmichaelcollege.nl/GRM/

Simon Biesheuvel

NIEUWS VAN CTWO

De commissie Toekomst WiskundeOnderwijs cTWO ontwikkelt als vernieuwingscommissie wiskunde concept- examenprogramma's voor wiskunde in het havo en vwo, die met ingang van 2011 in klas 4 worden ingevoerd. Voor de goede orde: deze vakvernieuwing gaat verder dan de herverkaveling die met ingang van het huidige schooljaar wordt geëffectueerd. De programmaontwikkeling is door cTWO voortvarend ter hand genomen. Nadat in maart 2007 een alge¬meen visiedocument is verschenen, zullen op 3 september 2007 zeven concept-examenprogramma's worden gepubliceerd, namelijk de programma's wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo.
Deze programma's, die vermoedelijk in 2011 in klas 4 zullen worden ingevoerd, zijn onderwerp van veldraadplegingen die in september zullen plaatsvinden. De concept-programma's worden onder andere verspreid via de website www.ctwo.nl .
De taak van cTWO brengt veel werk met zich mee, zoals het informeren van het veld, het ontwikkelen van lesmateriaal bij nieuwe domeinen en het in gang zetten en ondersteunen van schoolexperimenten. Om dit werk in goede banen te leiden, heeft cTWO een projectteam ingesteld, dat bestaat uit Sieb Kemme (projectleiding), Theo van den Boogaart en Ivo Claus. Het projectteam is bereikbaar via projectteam{apenstaartje]ctwo.nl

Paul Drijvers, secretaris Ctwo

HERHALING DÉ DAG WISKUNDE D

Vrijdag 14 september is er een herhaling van de Dé-dag, een conferentie over het vak Wiskunde D in het nieuwe examenprogramma op de middelbare school. Deze dag vond eerder plaats op 13 juni van dit jaar. De Dé-dag is in de Jaarbeurs te Utrecht. Deelname is gratis en inclusief lunch. Het programma is te vinden op de website van de vernieuwingscommissie cTWO, www.ctwo.nl , onder Wiskunde D. Via deze site kan men zich ook inschrijven


RESULTATEN BIJ INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE IN VIETNAM

Wouter Zomervrucht (Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht) heeft een bronzen medaille gewonnen op de 48ste Internationale Wiskunde Olympiade (IMO), die van 23 t/m 31 juli gehouden is in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Het Nederlandse team bestond verder uit Wouter Berkelmans (Barlaeus Gymnasium Amsterdam, eervolle vermelding), Milan Lopuhaä (Gymnasium Felisenum Velsen-Zuid, eervolle vermelding), Tim Reijnders (Stedelijk Gymnasium Nijmegen, eervolle vermelding), Raymond van Bommel (College Hageveld Heemstede) en Kyndylan Nienhuis (St. Ignatiusgymnasium Amsterdam). Nederland is met 65 punten 56ste geworden in het landenklassement. Winnaar is Rusland, gevolgd door China en Vietnam. In totaal hebben 93 landen en 520 leerlingen deelgenomen.


INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE in 2011 IN NEDERLAND

Tijdens de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO) afgelopen zomer in Hanoi, Vietnam heeft de Nederlandse delegatie ons land voorgedragen als gastland voor de IMO 2011. De Advisory Board van de olympiade heeft hierop unaniem positief gereageerd en vervolgens heeft de internationale jury, bestaande uit de teamleiders uit alle 93 deelnemende landen, de kandidatuur van Nederland met grote meerderheid geaccepteerd. Daarmee is Nederland definitief gastland voor de IMO in de zomer van 2011.
Tijdens de IMO zal Nederland 8 dagen lang 600 leerlingen van over de hele wereld ontvangen. Zij werken twee dagen lang aan een zestal uitdagende wiskundige opgaven, en doorlopen daarnaast een sociaal-cultureel programma. De opgaven worden geselecteerd en nagekeken door de internationale jury, na een enkele weken durende voorselectie door een wetenschappelijk comite.
De organisatie van dit grote evenement biedt een uitgelezen mogelijkheid om in Nederland propaganda te maken voor de wiskunde en de beoefening daarvan.


REUNIE INTERNATIONALE WISKUNDE OLYMPIADE

Op 22 september organiseert de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade een reünie voor oud-deelnemers aan de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO). Ook van harte welkom zijn degenen die niet aan de IMO hebben deelgenomen, maar wel hebben meegedaan aan de trainingen. Tijdens deze reünie wordt feestelijk afscheid genomen van de oud-bestuursleden Jan Donkers, Thijs Notenboom en Jan van de Craats. Geprobeerd is om alle oud-deelnemers uit te nodigen, maar het is niet gelukt om van iedereen een e-mailadres te achterhalen. Mocht u oud-deelnemer zijn of oud-deelnemers kennen, kijk dan op olympiads.win.tue.nl/nwo/reunie2007/index.html voor meer informatie over de reünie.


HERZIENE VERSIE INTERNETBOEK COMPLEXE GETALLEN WISKUNDE

Er is een herziene versie verschenen van het internetboek Complexe getallen voor wiskunde D van Jan van de Craats. Daarin zijn veel commentaren van gebruikers en andere belangstellenden verwerkt. Hoofdstuk 2 is ingrijpend gewijzigd en ook in de andere hoofdstukken zijn tal van verbeteringen aangebracht. De Toegiften zijn verwijderd en elk hoofdstuk wordt nu afgesloten met een samenvatting. De benodigde voorkennis is in een bijlage kort samengevat. Het gehele boek is gratis te downloaden (pdf-format) vanaf de homepage van de auteur: www.science.uva.nl/~craats


WAAROM ALGEBRAÏSCHE VAARDIGHEDEN VWO WISKUNDE C?

Bij het doorwerken van de eindtermen en CEVO-syllabus voor het Centraal Examen wiskunde-C (zie www.digischool.nl/wi/wiscom/examenprog-2007.htm) viel mij op dat er nogal wat algebraïsche vaardigheden van de leerlingen geëist worden. Zowel in de nieuwe editie van Moderne Wiskunde als die van Getal en Ruimte kom ik zelfs de formulering “Los algebraïsch op” tegen. Dat bevreemdt mij om verschillende redenen.
Ten eerste vraag ik mij af wat iemand die na het vwo een studie als rechten, (kunst)geschiedenis, politicologie, culturele antropologie of sociologie kiest, of een taal gaat studeren, of iemand die naar het conservatorium, de kunstacademie of de toneelschool gaat, in die vervolgstudie aan algebraïsche vaardigheden zou kunnen hebben.
Bedenk daarbij dat het onder de Mammoetwet (1968-1998) voor diezelfde vwo-leerling in de bovenbouw zelfs mogelijk was om een vakkenpakket te kiezen waar helemaal geen wiskunde in zat. En daar is, voor zover ik weet, de samenleving niet slechter, laat staan ongelukkiger van geworden!
Ten tweede moet je bedenken dat de leerlingen die in de bovenbouw het vak wiskunde-C kiezen, dat vaak doen omdat in de onderbouw zonneklaar gebleken is dat ze niet veel talent voor de B-vakken hadden. En dan lijkt het me niet opportuun om juist die leerlingen tot allerlei niet terzake doende algebra te verplichten. Bovendien lijkt me dat die algebra helemaal niet in de geest van het C&M-profiel past. Kortom: ik vind het best dat er meer aandacht voor algebraïsche vaardigheden komt, maar dan wel voor de juiste doelgroep, dus niet voor de wiskunde-C kiezers!
Hierbij aansluitend: als lid van de werkgroep wiskunde-C van de cTWO heb ik gemerkt dat in het conceptprogramma van de cTWO voor 2011 opnieuw wordt voorgesteld om diezelfde algebra verplicht te stellen voor wiskunde-C.
Op 20 september a.s. zal daarover een veldraadpleging plaatsvinden. (Zie www.fi.uu.nl/nl/opening.html ) Ik roep u allemaal op om bij die veldraadpleging een protest te laten horen als u met mij van mening bent dat die algebra in dat toekomstige examenprogramma 2011 voor wiskunde-C niet thuishoort!

Jos Geerlings St-Gregorius College te Utrecht, e-mail j-geerlings{apenstaartje]gregorius.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl