WiskundE-brief nr. 428 09-09-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

AANKONDIGING ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN

WISKUNDE A EN B TEGELIJK IN DE LES ? NEE TOCH ! (REACTIE OP WISKUNDEBRIEF 427)

ALGEBRA BIJ WISKUNDE C (REACTIE WISKUNDEBRIEF 427)

CONCEPT EINDTERMEN WISKUNDE EXAMEN 2011

MASTERCLASS VOOR UITBLINKERS


AANKONDIGING ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN

Het zal niemand zijn ontgaan dat aan het eind van vorig schooljaar en aan het begin van dit schooljaar er veel vacatures wiskunde beschikbaar waren/zijn. De redactie wil proberen om een beeld te krijgen van de huidige situatie (schooljaar 2007- 2008) en zo mogelijk ook voor het schooljaar 2007-2008.
Daarvoor roepen wij uw medewerking in! Binnenkort zal er een enquête worden gehouden waarin zaken als hoeveel lessen wiskunde worden onbevoegd of zelfs helemaal niet gegeven en ook: hoeveel lessen worden als overwerk gegeven?
Ook zal uitsplitsing naar relevante items als 1e en 2e graads bevoegdheid en de soorten wiskunde aan bod komen.
De reden van deze vooraankondiging is dat het invullen van de antwoorden op schoolniveau dient te gebeuren. Waarschijnlijk is het daarbij handig/efficiënt dat nu reeds één collega namens de sectie wiskunde de organisatie op zich neemt om de benodigde gegevens binnen de sectie en de school te verzamelen.
Suggesties voor deze enquête en mogelijke enquêtevragen zijn vanzelfsprekend welkom bij ons.
De WiskundEbrief kent een traditie van grote deelname aan enquêtes, we vertrouwen erop dat dit ook deze keer weer zal zijn.

Jos Andriessen en Gerard Koolstra, redactie

WISKUNDE A EN B TEGELIJK IN DE LES ? NEE TOCH ! (REACTIE WISKUNDEBRIEF 427)

Op havo (en vwo) zijn met ingang van dit WA en WB totaal verschillende vakken. Als jouw directie met deze samenvoeging wil demonstreren hoe groot haar afstand tot het veld is dan is die opzet met deze maatregel prima gelukt. Maar wellicht zijn jullie op school al jaren gewend leerlingen gymnastiek en muziek in één les samen te voegen, immers beide vakken hebben iets ritmisch. Zo kun je ook Frans, Duits en Engels wel één groep zetten want op de keper beschouwd klinken die talen allemaal even vreemd.
Dat er méér soorten wiskunde zijn ( 2 of 3 op havo en 3 of 4 op vwo) moest onherroepelijk leiden tot een grotere behoefte aan wiskundedocenten in het land. Ik heb die problematiek overigens nergens vermeld gezien. Ik zie neem dat jouw directie dat ook niet in een vroegtijdig stadium heeft zien aankomen. En ik vrees dat dat vaker in het land het geval is. Als een school een uitbreiding van haar onderwijstaak krijgt uit te voeren dient benodigd personeel ingehuurd te worden. Dat heet een z.g. professionele cultuur.
De enige samenvoeging die ik me kan voorstellen is de combinatie WA en WC in vwo en de combinatie havo/vwo WD. Verder bevreemdt mij het ontmoedigingsbeleid om WA te kiezen voor N&G-leerlingen. De school hoort deze optie expliciet open te stellen. Voor vwo geldt bovendien dat leerlingen die voor een lotingstudie gaan graag een hoog eindgemiddelde willen halen. Dan valt de voorkeur al snel voor WA i.p.v. WB. Dit even los van die beschamende Nederlandse lotingsystematiek. Vanuit de optiek van de leerling is het begrijpelijk dat deze dan voor WA kiest.

Huub Odijk, (Stedelijk Daltoncollege Zutphen)

ALGEBRA BIJ WISKUNDE C (REACTIE WISKUNDEBRIEF 427)

Nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe concept programma voor wiskunde –C (m.i.v. 2011) wil ik graag reageren op het stukje van Jos Geerlings in nr 427.
Allereerst denk ik dat het goed dat de vraag gesteld wordt, en serieus genomen. Binnen het bestek van dit stukje is het echter slechts mogelijk hier zijdeling op in te gaan.
Het conceptprogramma wiskunde C wijdt een paar belangrijke passages aan de vraag welke algebra in het programma aan de orde zou moeten/kunnen komen:. Een daarvan wil ik graag citeren (Zie voor het rapport en ander stukken: www..ctwo.nl)
Rekenvaardigheden en algebraïsche vaardigheden zullen bij wiskunde C voornamelijk gekoppeld zijn aan het oplossen van contextproblemen. De eisen die op deze terreinen aan een wiskunde C-kandidaat worden gesteld, verschillen dan ook aanzienlijk van die van wiskunde B en A.
In de werkgroep is uitgebreid gediscussieerd over de vraag waaruit deze verschillen moeten bestaan. Die verschillen hebben deels betrekking op het niveau – binnen wiskunde C spelen vaardigheden die eigenlijk al in de onderbouw beheerst moeten worden een niet onbelangrijke rol, deels op de inbedding. Wat met dat laatste bedoeld wordt heb ik proberen duidelijk te maken in mijn artikel in Euclides over Leesbaarheid. ( te bekijken via www.ctwo.nl ) Mijn overtuiging en ervaring is dat binnen een (voor hen) betekenisvolle context ook voor (vwo)-leerlingen in het C&M profiel vaardigheden als het “omwerken van formules” geen onbereikbaar ideaal zijn. Het actief en betekenisvol bezig zijn met formules, expressies e.d. is ook naar mijn menig een probaat middel tegen formule-angst, en kan helpen de alfa-beta kloof te dichten dan wel te overbruggen.
Waar de grens ligt tussen verstandige oefening en “overvragen” lastig te zeggen. De werkgroep heeft ter illustratie wat voorbeeldopgaven verzameld , de een wat lastiger dan de andere, de een misschien wat mooier dan de andere, die wellicht verhelderend kunnen werken in de discussie waar piketpalen kunnen worden gezet. De leerlingen die wiskunde-C kiezen hebben recht op algebraïsche vaardigheden, maar/en wel op een wijze die aansluit bij hun mogelijkheden, interesses, en (vermoedelijke) toekomst. Naar mijn idee kan op basis van het conceptprogramma wiskunde-C hier een goede start meegemaakt worden

Gerard Koolstra

CONCEPT EINDTERMEN WISKUNDE EXAMEN 2011

Per 3 september zijn de voorstellen beschikbaar voor de eindtermen van de nieuwe examens wiskunde A,B,C en D die per ingang van 2011 van kracht zullen worden voor leerlingen van de vierde klas havo en vwo. Deze eindtermen zijn te downloaden vanaf de cTWO site. Tot 7 oktober bestaat de mogelijkheid cTWO gevraagd en ongevraagd te adviseren. De veldraadplegingen van de SLO op 18 september, over de programma's van B en D, en op 20 september, over de A en C programma's, zijn een onderdeel van deze adviseringsronde. Ook Forum cTWO staat open voor reacties. Bij deze adviseringsronde is de volgende informatie van belang: In de voorstellen wordt nog geen uitspraak gedaan over de verdeling Schoolexamen - Centraal schriftelijk examen. In het schooljaar 2007 - 2008 zullen enkele nieuwe onderdelen van het programma op een aantal scholen op experimentele basis worden uitgeprobeerd. Vanaf schooljaar 2008 - 2009 zal het wiskundeonderwijs op een zestal scholen volgens het nieuwe examenprogramma, of onderdelen daarvan, op experimentele basis worden uitgevoerd.
Het ICT-gebruik zal expliciet onderdeel uitmaken van de onderwijsexperimenten. Op de gebruikelijke wijze zullen de syllabi bij het centraal schriftelijk examen door de CEVO en de handleidingen bij het schoolexamen door de SLO worden gepubliceerd.
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat het huidige examenprogramma, dat met ingang van dit schooljaar van kracht is geworden, een overgangssituatie betreft als gevolg van de organisatorische herinrichting van de tweede fase van havo en vwo. De herzieningen 2011 betreffen een inhoudelijke herziening die parallel loopt met de herzieningen in de andere natuurwetenschappelijke vakken

000

MASTERCLASS VOOR UITBLINKERS

Heeft u leerlingen in de klas die de schoolwiskunde maar saai vinden, en die toe zijn aan een ander soort wiskundige uitdaging? Misschien is dit iets voor hen.
Het departement wiskunde van de Universiteit Utrecht biedt een twee-daagse Masterclass Knopentheorie aan. Deze Masterclass is bedoeld voor die leerlingen die het aankunnen om op een iets abstracter niveau bezig te zijn dan de `gewone' schoolwiskunde. Onder leiding van ervaren docenten van de Universiteit en het VWO onderzoeken uw leerlingen hoe je kunt weten of twee knopen `hetzelfde' zijn, en dat blijkt al gauw geen triviale vraag. Ze leren dat je knopen kunt beschrijven met behulp van veeltermen en dat dat helpt. Op die manier maken ze kennis met het soort verandering van invalshoek die wiskunde vaak zo boeiend maakt.
Data: vr 19 en za 20 oktober 2007,
Plaats: Utrecht Uithof
Kosten: geen
Incl: cursusmateriaal, overnachting in jeugdherberg, lunches, avondeten (vr) en ontbijt (za).
Meer informatie en aanmelden: www.science.uu.nl/voorscholen/


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl