WiskundE-brief nr. 429 17-09-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

AANKONDIGING ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN (2)

ZESJESCULTUUR BIJ CEVO?

AANTAL EERSTEJAARS STUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE HBO GROEIT DOOR

EXPERIMENTEN MATHEMATIKUM GIESSEN IN VALKENSWAARD

MEETKUNDEOPGAVEN WISKUNDE B

REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT OP CONCEPT-EXAMENPROGRAMMA’S 2011

OPROEP NVVW TE REAGEREN OP PROGRAMMAVOORSTELLEN HAVO VWO WISKUNDE 2011

VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)

ERVAREN DOCENTEN VMBO GEZOCHT (advertentie)

WEBLEREN MET GEOGEBRA EN WIRISONLINE (advertentie)

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


AANKONDIGING ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN (2)

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het de vorige week aangekondigde enquête. Met het recentelijk aan minister Plasterk aangeboden adviesrapport over de ontwikkelingen in het onderwijs voor de komende jaren is het zeker goed om de status quo van het huidige moment in beeld te krijgen. De redactie heeft besloten om de enquête te richten op havo en vwo.
Wel roept de redactie de wiskundedocenten aan vmbo scholen/afdelingen op om te mailen of hiervoor belangstelling bestaat.
Hopelijk is aan alle scholen een wiskundecollega bereid om de nodige gegevens te verzamelen en daarmee de vragen te beantwoorden. We vertrouwen erop dat de deelname weer groot zal zijn !

Jos Andriessen en Gerard Koolstra, redactie

ZESJESCULTUUR BIJ CEVO?

Recentelijk is het eindexamenverslag 2007 gepubliceerd door het Cito. Hoewel het natuurlijk niet kan wedijveren met de examenspecial van Euclides die hopelijk binnenkort weer op de mat ligt, staat er voor de wiskundedocent interessante informatie in, met name over de landelijk scores voor de diverse wiskundevakken. Wanneer je moeite neemt om de gegevens van afgelopen jaar te vergelijken met voorgaande jaren, zijn er interessante patronen te herkennen .Voor de goede orde: ik beperk met tot HAVO/VWO.
Wat is het geval?
De afgelopen 5-6 jaar zijn (grosso modo) de (relatieve) scores op de eindexamens toegenomen . Het afgelopen examen werd voor bijna alle wiskunde-vakken rond 60% gescoord (uitzondering havo wiskunde A1,2 met 56%) . Dat is wel eens anders geweest. In 2002 lagen bijna alle scores onder de 55 % (met als positieve uitschieters de wiskunde B vakken op het vwo). Je kunt hiervoor allerlei verklaringen bedenken (en proberen te adstrueren) variërend van betere leerlingen of beter onderwijs tot makkelijker opgaven. Naar mijn indruk speelt de toegenomen ervaring, zowel bij de examenmakers als bij de examenvoorbereiders (docenten en leerlingen) een niet onbelangrijke rol.
Voor de volledigheid geef ik alle procentuele scores vanaf 2001.

In de gemiddelde cijfers is deze ontwikkeling echter niet of nauwelijks terug te vinden. Belangrijkste reden de N-termen. In 2003 en 2004 werden N-termen hoofdzakelijk gebruikt om de cijfers wat op te krikken, de laatste paar jaar vooral om de cijfers te drukken (de mediaan van de N-termen was bij het laatste examen 0,8). Als ik –vanuit bijzondere belangstelling - kijk naar wiskunde A op het vwo , zie ik in de cijfers geen stijging, bij wiskunde A1 zelfs een achteruitgang :
wa1 VWO 6,46,36,36,1
wa12 VWO 6,16,26,26,1
De ontwikkeling van de percentages onvoldoendes geeft ook niet de indruk van een duidelijke verbetering
wa1 VWO 24273130
wa12 VWO 32293030
Je zou bijna denken dat een gemiddelde van net boven de 6,0 en ca 30 % onvoldoende de streefcijfers zijn – althans bij wiskunde A vwo. Dit leidt tot vragen als:

Gerard Koolstra

AANTAL EERSTEJAARS STUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE HBO GROEIT DOOR

In september 2007 zijn er 114 studenten aan een bedrijfswiskunde-opleiding aan een hogeschool begonnen; vorig jaar waren dat er 104, een stijging van 10%. De groei van de afgelopen jaren zet dus door. De grootste opleiding is die aan de Hogeschool van Amsterdam met 53 eerstejaars studenten, vorig jaar waren dat er 43. Bij de andere hogescholen bleef het aantal ongeveer gelijk. Onderstaand een compleet overzicht:
INSTELLING 2006 2007
Fontys Hogeschool Tilburg 17 17
Haagse Hogeschool (Rijswijk) 20 22
Hogeschool INHOLLAND (Diemen) 10 7
Hogeschool van Amsterdam 43 53
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 14 15
Totaal 104 114

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

EXPERIMENTEN MATHEMATIKUM GIESSEN IN VALKENSWAARD

Tijdens de tentoonstelling zijn er op Scholengemeenschap Were Di te Valkenswaard 27 experimenten te bezichtigen, uit te voeren, te bekijken, voelen. Deze experimenten komen vanuit het Mathematikum uit Giessen, Duitsland.
Het Mathematikum is een museum waar ongeveer 100 experimenten te bezichtigen zijn. Daarnaast verzorgt het Mathematikum een reizende tentoonstelling. Die zal voor de leerlingen van onze school te bezichtigen zijn. Deze tentoonstelling is slechts op zaterdag 29 september toegankelijk voor geïnteresseerden/belangstellenden van 10.00 uur tot en met 16.00 uur in de aula van de locatie Waalreseweg 45 te Valkenswaard. Op www.mathematikum.de is meer info te vinden.

Gerrie van der Linden

MEETKUNDEOPGAVEN WISKUNDE B

Via de link home.casema.nl/alecluse/#meetkunde worden meetkundeopgaven gepubliceerd voor gebruik in de wiskunde b lessen. (inclusief uitwerkingen) . Alle docenten wiskunde-B-VWO kunnen daarvan gebruik maken.
Ik ben voortduren bezig, leuke sommen te ontwerpen die aansluiten bij het huidige wiskunde-B-meetkundedeel. Het zijn mooie sommen, die direct gebruikt kunnen worden in de les of op toetsen.Zouist heb ik de eerste geplaatst. Ik vind hem zelf erg leuk.
Ik ben van plan, de komende tijd regelmatig nieuwe sommen bij te plaatsen nadat ik ze heb ontworpen en van een CV voorzien.
Juist nu in wiskunde-B iedereen met meetkundebewijzen (leerlingen zowel als een grote groep docenten) te maken krijgt, lijkt me dit aardig, iedereen van content te voorzien op dit gebied, het is mijn hobby.

Ton Lecluse

REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT OP CONCEPT-EXAMENPROGRAMMA’S 2011

Twee weken geleden heeft de cTWO de concept-eindexamenprogramma’s wiskunde A, B en D havo en A, B, C en D vwo gepubliceerd op www.ctwo.nl.
Het Freudenthal Instituut heeft, in verband met de korte tijd tussen publicatie en veldraadpleging, een voorlopige reactie op de programma's geplaatst op www.fi.uu.nl/nl/fictwo
Belangrijkste algemene kritiekpunten op de programma's zijn:

Na een korte algemene inleiding wordt doorverwezen naar aparte documenten voor de diverse programma's, op wiskunde C vwo en A havo na.


OPROEP NVVW TE REAGEREN OP PROGRAMMAVOORSTELLEN HAVO VWO WISKUNDE 2011

De programmawijzigingen buitelen over elkaar heen. Net ben je in de vierde klas begonnen met een nieuw programma, komt er al weer een wijziging. De veldraadplegingen van de slo zijn deze op 18 en 20 september, daar kan uiteraard maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.
De NVvW wil gewoontegetrouw natuurlijk ook haar visie geven op de programmavoorstellen in een reactie die gebaseerd is op wat de leden van de nvvw er van vinden. De vernieuwde website www.nvvw.nl geeft ons de mogelijkheid om dat digitaal te doen.
De komende week krijgen leden van wie het mailadres bekend is een mail met de uitnodiging om op het forum te reageren op de programmavoorstellen voor havo en vwo abcd 2011. De leden die aan de vereniging hun mailadres nog niet hebben doorgegeven worden verzocht dit alsnog te doen: www.nvvw.nl


VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)

Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht zoekt nieuwe collega wiskunde.
De vacaturetekst staat tot 20 september op www.hu.nl
Neem voor meer informatie contact op met Lucie Schipper, teamleider wiskunde, tel. 0651683874, Lucie.Schipper@hu.nl


ERVAREN DOCENTEN VMBO GEZOCHT (advertentie)

Gezocht: Ervaren docenten die lesgeven in het vmbo.
ThiemeMeulenhoff, uitgever van de examenbundels ontwikkelt een nieuw product ter voorbereiding op de nieuwe digitale examens.
Kijk voor informatie op www.examenbundel.nl/examenbundel/pagina.asp?pagnaam=docent


WEBLEREN MET GEOGEBRA EN WIRISONLINE (advertentie)

Tijdens de laagdrempelige werksessies maakt u uitgebreid kennis met webbased tools voor wiskunde en de integratie ervan binnen een digitale leeromgeving. Doelgroep; wiskundedocenten V.O. Deze nascholingsreeks wordt "online" als interactieve webcursus aangeboden. Meer info over de inhoud en inschrijven via mathelo.wirisonline.net Email: info@wirisonline.net


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder!
Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info@can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl