WiskundE-brief nr. 437 25-11-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

RESULTATEN ENQUÊTE AANSLUITING WISKUNDE VO-HO

NKBW SLUIT PERIODE 1 AF , EN MAAKT ZICH OP VOOR PERIODE 2

COLLEGE BASISWISKUNDE VOOR VWO-6 OP DE VU

MATH4ALLCANON


RESULTATEN ENQUÊTE AANSLUITING WISKUNDE VO-HO

Thans zijn de gegevens beschikbaar van de enquête die in het kader van nkbw werd uitgevoerd onder docenten wiskunde vo. Er zijn 75 reacties ingestuurd. Gemiddeld was men 53 jaar oud, had een ruime meerderheid meer dan 25 jaar onderwijservaring, en hebben bijna alle respondenten de enquête ingevuld vanuit de invalshoek vwo wiskunde b.
Wat betreft 'hulpmiddelen' (grafische rekenmachine en formulekaart) is men over het algemeen blij met de grafische rekenmachine en is men minder blij met de formulekaart. Wat betreft het 'evenwicht vaardigheden-inzicht' levert deze enquête een genuanceerd beeld op, het een kan echt niet zonder het ander. De vraag of de wiskunde-docent vo voldoende zicht heeft op het vervolgonderwijs wordt genuanceerd beantwoord. Men vindt over het algemeen van wel, maar ziet ook wel dat hier nog winst behaald kan worden door betere afstemming. De gegevens worden momenteel gebruikt in de discussie met docenten wiskunde in het hoger onderwijs (hbo en wo) om de aansluiting wiskunde vo-ho verder te verbeteren en voor het inrichten van een 'aansluitmonitor' die een periodieke meting van de aansluiting wiskunde vo-ho zal gaan inhouden.
www.nkbw.nl -> onderzoek


NKBW SLUIT PERIODE 1 AF , EN MAAKT ZICH OP VOOR PERIODE 2 :

oproep voor docenten wiskunde vo Periode - 1
NKBW (nationale kennisbank basisvaardigheden wiskunde) sluit periode 1 af op 30 november a.s. (iedereen uitgenodigd voor het middag programma, zie www.nkbw.nl -> slotbijeenkomst: o.a. presentaties over het Junior College Utrecht, een vergelijking tussen entree-toetsen in het ho en de praktijk in de bovenbouw havo/vwo).
Datum: 30 november 2007 Locatie: Surf Utrecht Tijd: 13.30 - 16.00
Opgeven: bij Vincent Jonker: vincent[at}fi.uu.nl
Periode - 2
Een oproep voor docenten wiskunde (en scholen) vo om te participeren in de - gewenste - tweede periode van dit brugproject tussen vo en ho - een projectaanvraag is in voorbereiding - . Op 12 december a.s. een brainstorm en inventarisatie van de mogelijkheden. Datum: 12 december 2007 Locatie: Freudenthal instituut Utrecht Tijd: 10:00 - 12:00

Opgeven: bij Natasa Brouwer: nbrouwer[at}science.uva.nl of Vincent Jonker


COLLEGE BASISWISKUNDE VOOR VWO-6 OP DE VU

Dit schooljaar wordt van januari t/m maart op de Vrije Universiteit in Amsterdam het college Basiswiskunde gegeven speciaal voor leerlingen uit 6 VWO. Het vak Basiswiskunde is op de VU onderdeel van het eerstejaarsprogramma voor studenten van bijna alle bèta-opleidingen. De cursus Basiswiskunde voor 6 VWO is een mooie gelegenheid voor bètaleerlingen die er goed voor staan om kennis te maken met de universiteit. Het programma bestaat uit de B1-wiskunde maar dan formeler behandeld. Daarnaast maken de leerlingen kennis met complexe getallen en bewijzen met volledige inductie. De colleges worden gegeven vanaf 16:00 uur op de woensdag- en vrijdagmiddag. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. Een goed resultaat geeft vrijstelling voor dit vak in het eerste jaar op de VU. De leerlingen beginnen zo met een kleine voorsprong aan hun studie.
Hebt u leerlingen in de klas die hiervoor interesse hebben? Kijk dan op de website voor verdere informatie: www.math.vu.nl/basiswiskundeVWO
Met vragen hierover kun je terecht bij Wim Berkelmans berkelm[at}few.vu.nl of bij Jan Los jlos[at}few.vu.nl


MATH4ALLCANON

De stichting Math4all is bezig om een wiskundecanon te ontwikkelen bestaande uit ongeveer 100 “vensters” op de (school)wiskunde, op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren hebben we een begin gemaakt. Het doel hiervan is het maken van een andere toegang tot de wiskunde dan de lesmethoden bieden. En door rankings te houden onder diverse beroepsgroepen is het mogelijk om ook voor leerlingen zichtbaar te maken wat voor hen relevante (school)wiskunde is. Bij de opzet hebben we een lijst van 100 mogelijke onderwerpen gemaakt. Maar we zijn benieuwd naar wat u het belangrijkste vindt. En wellicht bent u zelf ook wel benieuwd naar wat uw collega’s het belangrijkst vinden. Vandaar dat we u verzoeken om naar onze website www.math4all.nl te gaan en uit de (voorlopige) lijst de 20 volgens u belangrijkste onderwerpen te kiezen. In januari 2008 zullen we de resultaten publiceren.
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl