WiskundE-brief nr. 440 23-12-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

VERNIEUWDE TWEEDE FASE, DE START IN CIJFERS

WISKUNDE IN DE VERNIEUWDE TWEEDE FASE

WISKUNDE ZUURSTOF VAN DE MAATSCHAPPIJ

DE WONDERLIJKE HISTORIE VAN DE KWANTUMMECHANICA

HET BAARNSCH LYCEUM ZOEKT AANSTORMEND (JONG) TALENT (advertentie)


VERNIEUWDE TWEEDE FASE, DE START IN CIJFERS

Het verslag van de enquête naar de stand van zaken in de Vernieuwde Tweede Fase die eind september/begin oktober door ruim 280 scholen is ingevuld, is beschikbaar. Dit is het belangrijkste nieuws in het laatste nummer van het Voortgangsjournaal van 2007.
De titel van het verslag is ‘Vernieuwde Tweede Fase, de start in cijfers’. De scholen die de enquête hebben ingevuld krijgen drie gedrukte exemplaren toegezonden. Andere scholen en andere belangstellenden kunnen het verslag zowel als wordbestand als in pdf- formaat vanaf onze website ( www.tweedefase-loket.nl/peiling ) downloaden.
In de enquête werd gevraagd naar deelnamepercentages voor de verschillende profielen en hoe daarbinnen door jongens en meisjes is gekozen. Ook is de keuze voor de bètavakken onderzocht. Verder richtte het onderzoek zich op het vakkenaanbod en de organisatorische keuzes van de scholen, vooral die op toets- en roostergebied en de vraag of de scholen de Vernieuwde Tweede Fase eenvoudiger te organiseren vinden. De meest opmerkelijke uitkomst is dat zowel op het havo als op het vwo het percentage leerlingen dat voor bèta kiest, meer dan marginaal is gestegen. Op het havo neemt zowel de keuze voor NT als voor NG toe. Op het vwo wordt er minder voor NG en meer voor NT gekozen, maar is er toch nog in zijn totaliteit sprake van een niet te verwaarlozen stijging van de bèta-keus. De belangstelling voor het profiel CM is teruggelopen. Het profiel verliest aandeel aan alle andere profielen. Het zijn vooral de meisjes die ‘weglopen’ uit CM. Op de havo stijgt hun deelname vooral binnen EM en NG, op het vwo vooral binnen NT. Scholen bieden in de Vernieuwde Tweede Fase meer vakken aan. Vooral Spaans (regulier en elementair), filosofie, maatschappijwetenschappen en bewegen, sport en maatschappij (BSM) worden op meer scholen aangeboden.
In het laatste Voortgangsjournaal van 2007 verder aandacht voor de Examenkrant 2008, het Wetenschapsfestival dat het Tweede Fase Adviespunt organiseert op 4 juni 2008 en de zoektocht van het Steunpunt NLT naar testscholen. Uiteraard is ook een agenda met Tweede Fase (gerelateerde) evenementen in de eerste maanden van 2008 opgenomen.
www.tweedefase-loket.nl/voortgangsjournaal . Daar vindt u ook alle vorige edities van het Voortgangsjournaal.

Marlies van Tooren , Tweede Fase Adviespunt

WISKUNDE IN DE VERNIEUWDE TWEEDE FASE

In de publicatie vernieuwde Tweede Fase, de start in cijfers staan tal gegevens over het aanbod en de keuze van de diverse wiskundevakken. Alle gegevevens hebben betrekking op de vierde klas en dit cursusjaar.
Op het HAVO kiest 61% wiskunde-A, 26% wiskunde-B, en 13% kiest geen wiskunde. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn opvallend. Bij de jongens kiest 35% B, en slechts 7% geen wiskunde. Bij de meisjes kiest 17% B, en maar liefst 21% geen wiskunde.
Op het VWO kiest ruim de helft (51%) wiskunde-B, 42 % wiskunde-A, en 7% wiskunde-C, waarbij opgemerkt moet worden dat deze percentages slaan op de 92% die in de vierde al een keus heeft moeten maken. Ook hier zijn er opvallende verschillen tussen jongens en meisjes, zij het iets minder uitgesproken. Bij de jongens kiest 59% wiskunde-B, 38% wiskunde-A en 3% wiskunde-C. Bij de meisjes zijn deze percentages 44%, 47 % en 9%. Wiskunde-D wordt op het HAVO door ruim de helft van de scholen aangeboden, op het VWO door meer dan 70%.
Het aanbod van NLT is wat minder, in ca 35 % van de gevallen kan dit gekozen worden.Maar aanbod impliceert nog geen keuze. Wiskunde- D wordt op het HAVO door slechts 3% van de leerlingen gekozen, op het VWO is dat wat meer: 7%. Wat dat betreft doet NLT het iets beter: 6% van de HAVO- en 8% van VWO-leeerlingen kiezen het. Deze getallen zijn redelijk in overeenstemming met de uitkomsten van de enquête onder de lezers van de WiskundE-brief in april van dit jaar.

gk

WISKUNDE ZUURSTOF VAN DE MAATSCHAPPIJ

Hoger onderwijs voor ouderen TU Delft. Wetenschap voor iedereen, toegankelijk voor iedereen. Vijftigplussers willen betrokken blijven bij de maatschappij.
Vandaar dat Studium Generale en Delft Top Tech een jaar geleden zijn begonnen met Hoger Onderwijs Voor Ouderen. De senioren van nu zijn vitaal en willen op de hoogte, scherp blijven. De Technische Universiteit Delft komt met HOVO cursussen techniek aan deze wens tegemoet. Techniek is leuk, boeiend en ook onmisbaar, niet weg te denken uit de maatschappij. De TUDelft wil vooral uw aandacht vestigen op: Wiskunde zuurstof van de maatschappij
College 1: Optimaliseren in netwerken 20 februari 2008 Docent: Prof. dr ir. C. Roos
College 2: Wiskundige filters 27 februari 2008 Docent: Prof.dr.ir A.W. Heemink
College 3: Speltheorie: Conflicten en Coalities 5 maart 2008 Docent: Prof.dr. G.J. Olsder
College 4: Algebra en Codes 12 maart 2008 Docent: Prof.dr. A.J. van Zanten
College 5: Ja of nee,... of iets er tussenin? 19 maart 2008 Docent: Prof.dr. G. Jongbloed
Uitgebreide informatie staat op www.delft-toptech.nl/hovo

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/)

DE WONDERLIJKE HISTORIE VAN DE KWANTUMMECHANICA

Dr. Erik Lagendijk Plaats: TUDelft Tijd: Dinsdagen 19 - 26 februari en 4 11 18 maart 2008
Uitgebreide informatie staat op www.delft-toptech.nl
Vijftigplussers willen betrokken blijven bij de maatschappij. Vandaar dat Studium Generale en Delft Top Tech een jaar geleden zijn begonnen met Hoger Onderwijs Voor Ouderen.
De TUDelft wil vooral uw aandacht vestigen op: De wonderlijke historie van de kwantummechanica. URL: www.delft-toptech.nl

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/)

HET BAARNSCH LYCEUM ZOEKT AANSTORMEND (JONG) TALENT (advertentie)

Een enthousiaste eerstegraads bevoegde collega (of studerend hiervoor) die in onze plezierige sectie kan en wil uitgroeien tot een uitstekende docent wiskunde.
Voor meer informatie zie: www.hetbaarnschlyceum.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl