WiskundE-brief nr. 443 27-01-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

SPOEDDEBAT OVER GRATIS SCHOOLBOEKEN

DALING POPULARITEIT WISKUNDE VAN BRUGKLAS NAAR TWEEDE KLAS?

CONFERENTIE OVER HET VOORTBESTAAN VAN DE WISKUNDE IN HET HBO

EERSTEGRAADS ONDERWIJSBEVOEGDHEID INFORMATICA

PROGRAMMA’S EN E-ACTIVITY’S VOOR CASIO FX9860

ONLINE NASCHOLING GEOGEBRA, WIRISONLINE EN MOODLE (advertentie)


SPOEDDEBAT OVER GRATIS SCHOOLBOEKEN

In de tweede kamer is afgelopen woensdag een spoeddebat gehouden over gratis schoolboeken en de Europese aanbesteding hiervan. Voor een verslag van dit debat, klik op deze link.
Mijn bezwaar tegen dit boekengedoe en mijn angst voor verdere verslechtering van het onderwijs hierdoor heb ik op het forum van de NvvW geplaatst. Ik roep collega’s en secties op om hun stem te laten horen en het tij te keren nu het nog kan. Dit jaar krijgen de ouders 308 euro in december, maar het volgend schooljaar zitten we allemaal in de dwangbuis van 308 euro en dienen de scholen zorg te dragen voor de administratieve rompslomp en de perikelen rond de Europese aanbesteding via Luxemburg. Nu al doen schoolbesturen en directies dwingende verzoeken om toch vooral dure boeken, antwoordenboeken en uitwerkingen zoveel mogelijk van de boekenlijst te verwijderen. Doe vooral je best om binnen die 308 euro te blijven. Daar gaan onze mooie wiskundeboeken, onze wetenschappelijk onderbouwde methoden, onze methode- en boekenmakers, onze uitgeverijen. Hebben we nog wat in de melk te brokkelen, moeten we nog een veldraadpleging houden, welnee we gaan zelf ons materiaal in elkaar frutselen, zie onderstaand citaat uit het kamerdebat:
Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:
Voorzitter. Ik begin met het waarom van het gratis lesmateriaal. Het is weliswaar een discussie die eerder al is gevoerd, maar toch komt die steeds naar boven. Waarom gratis lesmateriaal en waarom via de scholen? De kosten voor ouders met schoolgaande kinderen willen wij verlagen. Dit kabinet wil met name de middeninkomens steunen. Wij zien namelijk dat op die groepen grote kosten afkomen. Verder willen wij de marktwerking rond de schoolboeken versterken. Op dit moment bepaalt de school en betaalt de ouder. Als de scholen moeten betalen, komt er wellicht meer scherpte bij het bestellen van boeken. Wie kent als ouder niet de boeken die aan het eind van het schooljaar nog in het cellofaan zitten en de dvd'tjes die nooit gebruikt zijn? Ik denk dat het kostenbewustzijn bij de school iets scherper wordt als men zelf de rekening moet betalen. Verder denk ik dat scholen meer mogelijkheden krijgen om samen met de leraren eigen lesmateriaal te ontwikkelen. Het stimuleert innovatie op scholen en er is meer ruimte om te variëren.
Politiek en onderwijs; het blijft tobben.
Graag reactie / actie via de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, het forum of anderszins.

Antonie van den Berg, docent wiskunde Coornhert Lyceum Haarlem tonvandenberg{at]wanadoo.nl

DALING POPULARITEIT WISKUNDE VAN BRUGKLAS NAAR TWEEDE KLAS?

Beste collega’s,
In het kader van mijn specialisatie voor de lerarenopleiding aan het ICLON in Leiden zou ik u graag de volgende vraag voorleggen:
Ervaart u bij u op school ook een daling in populariteit van het vak wiskunde in de tweede klas t.o.v. de brugklas?
Zo ja, wat zijn volgens u (de) oorzaken hiervan?
Toelichting:
Ik ben nu voor het tweede jaar werkzaam als wiskundedocent op het Fioretticollege in Lisse en geef les aan klas 1 t/m 4 op havo en vwo. Zowel vorig als dit schooljaar heb ik het hierboven geschetste verschil tussen de tweede en de eerste klas ervaren. Middels een eenvoudig onderzoek op mijn school in de eerste en tweede klassen heb ik dit beeld dat ik had, bevestigd gezien.
Onder andere door het bevragen van docenten en leerlingen zal duidelijk moeten worden waardoor deze daling in populariteit veroorzaakt wordt. Het benaderen van docenten in het land via deze weg is een voorstudie voor mijn uiteindelijke onderzoek.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, Esther Randsdorp
Reacties graag naar: e.randsdorp{at]umail.leidenuniv.nl

CONFERENTIE OVER HET VOORTBESTAAN VAN DE WISKUNDE IN HET HBO

Op 12 maart a.s. organiseert de werkgroep HBO-wiskunde van de Nederlandse vereniging van Wiskundeleraren een middagconferentie met als thema: Het voortbestaan van de wiskunde in het HBO. Een vooraankondiging hiervan is in december 2007 per e-mail verspreid.
De conferentie vindt plaats in het gebouw van Hogeschool Domstad te Utrecht (Koningsbergerstraat 9, 10 minuten lopen vanaf het Centraal station).
Tijdens de conferentie zullen twee vragen centraal staan:

Stakeholders vanuit de HBO-raad, de MBO-raad, het VO, het bedrijfsleven en een aantal nauw betrokkenen bij onderwijsontwikkelingen van de laatste 5 jaar zullen reflecteren op een aantal stellingen, waarna een forumdiscussie (met inbreng vanuit het publiek) tot breed gedragen standpunten zou kunnen leiden. Aan het eind van de middag zal een aantal petities opgesteld worden, uiteraard met inbreng van het publiek.
Voor het volledige programma kunt u terecht op de website www.nvvw.nl/page.php?id=7479, en ook via www.nvvw.nl, en dan kijken onder de Werkgroepen bij de Werkgroep-HBO. U kunt zich via deze url vanaf heden online inschrijven. Door deel te nemen aan de conferentie kunt u een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van wiskunde in het HBO. Wij hopen op een grote opkomst en verzoeken u daarom deze email ook door te sturen naar andere potentiĂ«le belangstellenden in uw netwerk. U kunt ook hun naam en emailadres doorgeven aan Klaas-Jan Wieringa ( k.j.wieringa{at]iec.nhl.nl ), voor opname in ons bestand, zodat zij ook bij volgende gelegenheden op de hoogte worden gehouden. Prijs:€ 50 voor leden van de NVVW en € 60 voor niet-leden. Lunch voorafgaande aan de conferentie, koffie en borrel na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.
We adviseren u tot 12 maart van tijd tot tijd op de bovengenoemde website te kijken, want er worden nog aanvullingen geplaatst. Geef u a.u.b. snel op, want de ruimte is beperkt


EERSTEGRAADS ONDERWIJSBEVOEGDHEID INFORMATICA

Aan alle afgestudeerde informatici met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid wiskunde Zoals je wellicht weet bestaat sinds enige tijd de lerarenopleiding informatica. Deze tweejarige masteropleiding bouwt voort op een informaticabachelor en levert naast de mastertitel ook de eerstegraads onderwijsbevoegdheid informatica.
De universiteit Twente heeft zo’n lerarenopleiding. Het programma bestaat uit 120 EC, opgedeeld in een vakinhoudelijk jaar en een educatief jaar.
In het vakinhoudelijke jaar vindt verbreding en verdieping van de informaticakennis en –vaardigheden plaats. Het wordt afgesloten met een vakinhoudelijk onderzoek. Afgestudeerde informatici (doctoraal of master) krijgen voor dit vakinhoudelijke jaar vrijstelling.
Het educatieve jaar heeft grofweg vier componenten, onderwijskunde, vakdidactiek informatica, schoolpracticum informatica en onderzoek van onderwijs. Mensen met een eerstegraads bevoegdheid op een ander gebied krijgen vrijstelling voor de onderwijskundige vakken. De omvang van vakdidactiek, schoolpracticum en onderzoek van onderwijs is maximaal 30 EC (een half jaar) en afhankelijk van reeds verworven competenties. Voor mensen die in het voortgezet onderwijs werkzaam zijn is het denkbaar dat (een deel van) het schoolpracticum en onderzoek van onderwijs op de eigen school uitgevoerd kan worden.
Hoewel er met kandidaten individuele programma’s worden opgesteld is het het streven om met name de vakdidactiek groepsgewijs te bestuderen.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor een oriënterende bijeenkomst op 7 februari 2008 van 20.00 uur in zaal 4 van de Vrijhof op het terrein van de Universiteit Twente (zie www.utwente.nl/dienstverlening/route ). Vanaf 19.30 uur staat koffie klaar. Belangstellenden die 7 februari verhinderd zijn wordt verzocht contact op te nemen met de vakdidacticus informatica van de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente, Nico van Diepen, n.m.vandiepen{at]utwente.nl , telefoon 053-4893761.


PROGRAMMA’S EN E-ACTIVITY’S VOOR CASIO FX9860

Voor het nieuwe model van de grafische rekenmachine van Casio, de fx 9860 heb ik voor mijn leerlingen een folder gemaakt met programma’s en een paar e-Activity’s. Van de programma’s is vooral NORMSOLV het vermelden waard. Hiermee kun je eenvoudig werken met de normale verdeling, zonder gebruik van Z-waarden.
Bij de e-Activity’s is de handleiding erg handig, vooral de foutmeldingen met hierbij horende voorbeelden van vaak voorkomende fouten uit HAVO 4 en VWO 4.
Deze folder, genaamd CASIOMAP, mag iedereen gratis gebruiken en is te vinden op www.digischool.nl/wi/rekenmachines/CASIO-9860/fx-9860.html Het is via de computer wat lastig om deze map op de rekenmachine te zetten. Er staat een uitleg bij hoe dit moet.
Voor de mensen die het wat eenvoudiger willen: neem je GR mee naar de Nationale Wiskunde Dagen en zet bij de Casiostand de map op je eigen GR.


ONLINE NASCHOLING GEOGEBRA, WIRISONLINE EN MOODLE (advertentie)

Maak uitgebreid kennis met de gebruiksmogelijkheden van Geogebra (dynamische meetkunde), Wirisonline (webbased computer algebra systeem) en Moodle (ELO). Volg op jouw eigen tempo, individueel of in team, thuis of op school, via het internet deze intensieve nascholingsreeks
. Start 18 februari 2008.
Een uitgebreide syllabus, applets en leerlingenwerkbladen, zijn vrij te downloaden via de website.
Meer info en inschrijven via www.mathelo.wirisonline.net


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl