WiskundE-brief nr. 446 17-02-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

OPROEP DEELNAME BIJEENKOMST WIVA

NASCHOLINGSDAG OVER DE PARADOX VAN BANACH TARSKI

GEZOCHT, COLLEGA’S VOOR DE EXAMENBESPREKINGEN

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DOE MEE, LAAT ZIEN WAT JE DOET!

WILT U EEN TAALGERICHTE LESSENSERIE UITPROBEREN?

GEZOCHT: EDUCATIEF CONSULENT TEXAS INSTRUMENTS (advertentie)


OPROEP DEELNAME BIJEENKOMST WIVA

'wiskundedocent vakvaardig') dinsdag 4 maart 2008: 16.00 - 20.00 freudenthal instituut, utrecht

De wet BIO (vanaf augustus 2006 van kracht) is in het leven geroepen om de kwaliteit van de docenten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. De NVvW (in samenwerking met SBL en Freudenthal instituut) zoekt in het project 'WiVa' (Wiskundedocent Vakvaardig) uit hoe de uitwerking van deze wet er uit zou moeten zien voor wiskundedocenten, waarbij o.a. gekeken wordt naar een mogelijk beroepsregister voor wiskundedocenten.
Op dinsdag 4 maart a.s. is er een bijeenkomst over dit onderwerp op het Freudenthal instituut in Utrecht (station Overvecht) van 16.00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes en reiskostenvergoeding). De voorbereiding van deze bijeenkomst is in handen van Marianne Lambriex, Monica Wijers en Vincent Jonker.
Heb jij over een mogelijk beroepsregister een uitgesproken mening, dan ben je van harte uitgenodigd. Stuur een mail naar vincent{at]fi.uu.nl en je krijgt een uitnodiging (en het discussiestuk voor deze bijeenkomst) opgestuurd. Bij voorbaat dank voor je deelname! Laten met name docenten wiskunde vmbo zich niet geremd voelen.

WiVa op de NVvW-website

NASCHOLINGSDAG OVER DE PARADOX VAN BANACH TARSKI

De nascholingsdag voor wiskundedocenten die ieder jaar wordt georganiseerd door het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 4 april 2008. Docenten wiskunde uit het voortgezet onderwijs worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze dag die dit jaar zal gaan over de beroemde Paradox van Banach Tarski. Nadere informatie over deze (gratis) nascholingsdag kunt u vinden op mijn website. Ieder jaar weer is deze dag bijzonder gezellig. Veel zeer fraaie wiskunde en aan het eind een heerlijke 'wine and cheese' ter afsluiting. Absoluut een aanrader voor wie weer eens een dag lang alleen maar met ons mooie vak bezig wil zijn!
Graag tot ziens op 4 april!

Met vriendelijke groet, Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut, www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln finkelnberg [apestaart] math.leidenuniv.nl

GEZOCHT, COLLEGA’S VOOR DE EXAMENBESPREKINGEN

Om de regionale examenbesprekingen te houden zijn collega’s nodig die deze vergaderingen willen voorzitten. Omdat een aantal voorzitters niet meer beschikbaar zijn vanwege fpu / pensioen ben ik op zoek naar nieuwe voorzitters.
Het betreft dit jaar de volgende vakken / plaatsen:

Wat hoort er bij het houden van een examenbespreking? Je bespreekt de 1e werkdag na het examen in de jaarbeurs in Utrecht met elkaar de verfijningen van de norm en de adviezen bij veel voorkomende fouten waar de norm niet in voorziet. De 2e werkdag na het examen hou je op soortgelijke manier de regionale besprekingen.
Graag hoor ik het op korte tijd als je hiervoor beschikbaar is. Het lijkt ver weg maar de kopij voor Euclides en nieuwe uitleg moet binnenkort de deur uit. Reactie graag op gfokkens{at]onc.nl (met telefoonnummer)
Omdat in sommige plaatsen de regionale besprekingen helemaal vervallen zijn ben ik ook op zoek naar enkele collega’s die op de centrale bespreking in de jaarbeurs de eerste werkdag na het centraal examen willen meepraten over de verfijningen van de norm en de adviezen bij veel voorkomende fouten waar de norm niet in voorziet. Het is prettig als je al iets van het werk van de leerlingen gezien hebt. Het betreft hier alle centrale havo en vwo examens voor wiskunde. Ook hiervoor ontvang ik graag je reactie op gfokkens{at]onc.nl (met telefoonnummer)

Grada Fokkens

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DOE MEE, LAAT ZIEN WAT JE DOET!

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw >school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde- onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieen (VMBO (klas 1 t/m 4),onderbouw HAVO/VWO (klas 1 t/m 3), bovenbouw HAVO/VWO (klas 4 t/m 6)) meedingen naar deze prijs. In elke categorie is 1000 euro aan prijzengeld beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl
In de laatste Euclides, in de special "Statistiek en kansrekening", vindt u een artikel van een prijswinaar van vorig jaar. Ook het project "Wiskunde zonder boek" (zie www.wiskundezonderboek.nl was een prijswinnaar van vorig jaar - wellicht zijn dit inspirerende voorbeelden!
Scholen die zich reeds aangemeld hebben, ontvangen de deelnameformulieren via de mail eind maart; scholen die zich niet aangemeld hebben en wel graag mee willen doen, kunnen zich nog opgeven. We geven u hier nog tot half maart de tijd voor. We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: Dédé de Haan (scholenprijs{at]fi.uu.nl )

WILT U EEN TAALGERICHTE LESSENSERIE UITPROBEREN?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs zoekt wiskundedocenten in het vo die dit schooljaar lessen willen uitproberen waarin een belangrijk deel van het curriculum zo aangeboden wordt dat de ontwikkeling vaktaal bij de leerlingen extra gestimuleerd wordt.
Dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren en denken, is bijna een open deur. Bij het leren van en voor een vak, leer je de woorden van het vak, lees je schoolboekteksten van het vak, enzovoort. En als je de taal niet goed begrijpt, belemmert dat het leren. In het Platform Taalgericht Vakonderwijs (zie www.taalgerichtvakonderwijs.nl ) onderzoeken we hoe de vaktaalontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd kan worden in de lessen. Het Platform heeft nu een project om vakspecifieke voorbeelden van taalgerichte lesmaterialen te ontwikkelen. Deze voorbeelden zijn ontwikkeld door vakexperts en taaldeskundigen samen en kunnen nu uitgeprobeerd worden om na te gaan hoe het (taal)leren van de leerlingen hiermee verloopt. Er zijn lessenseries ontwikkeld voor verschillende vakken (biologie, geschiedenis, economie, techniek, wiskunden en zorg) voor onderbouwvo, bovenbouw vmbo en de tweede fase.
We zoeken docenten wiskunde voor de volgende onderwerpen
Thema: Grafieken en verhalen
Leerjaar en lesduur: onderbouw vo (tweede klas),
Toelichting: Leerlingen leren betekenis te geven aan globale (lijn)grafieken door contexten te matchen aan grafieken en vice versa een verhaaltje te bedenken bij een grafiek, ze leren de betekenis langs de assen te zetten, de assen in te delen en gegevens uit een verhaal over te nemen. Ze leren wiskundig correct te communiceren over de loop van de lijn in de grafiek.
Thema: Statistiek
Leerjaar en lesduur: bovenbouw vmbo, 6 lesuren
Toelichting: Leerlingen formuleren een onderzoeksvraag (en leren daarover), doen vervolgens een onderzoek, verwerken de gegevens (berekenen gemiddelde, modus, maken staaf-, cirkeldiagram e.d.) en schrijven een journalistiek verslag over het onderzoek. De werkzaamheden zijn gestructureerd via een logboek.
Thema: Is dit toeval?
Leerjaar en lesduur: vwo 5/6, 4 a 5 extra lesuur bij de verwerking van de leerstof uit het boek.
Toelichting: Hier gaat het om het toetsen van hypothesen, als afsluiting van de statistiek in vwo 5/6. Het betreft eindtermen 147 tot en met 150 van het examenprogramma (Wiskunde A12) van nulhypothese tot standaardafwijking. De beheersing van de relevante begrippen (mondeling en schriftelijk) wordt in de lessen op verschillende manieren ondersteund.
De docent die meedoet in deze fase van het project krijgt de lesbrieven in veelvoud aangeleverd. Als er meer docenten zijn, die graag met de lesbrieven aan de slag willen, dan is dat prima, en we zullen graag hun ervaringen meenemen. Dan volgt een voorgesprek met de begeleider die de onderzoeksgegevens verzamelt over de opzet van de lesbrief en het onderzoek. Daarin worden afspraken gemaakt over de uitvoering (data, tijden). Ook krijgt de docent voor en na de lessenreeks een vragenlijst in te vullen, wat steeds ongeveer 20 minuten zal kosten.
Wat levert de medewerking voor de docent op en wat levert het op voor de school?
De begeleider zal de lessen met de docent nabespreken, waarbij hij/zij vragen kan stellen en de begeleider feedback kan geven.
De docent ontvangt een nieuwsbrief met de ervaringen en eerste resultaten van het onderzoek rond alle lesbrieven.
De school ontvangt een pakket van ongeveer 15 beproefde en – mede op basis van de ervaringen – bijgestelde lesbrieven voor diverse vakken.

Hebt u interesse, neem contact op met de coördinatie van het Platform: Theun Meestringa ( t.meestringa{at]slo.nl ) of Elsbeth van der Laan ( e.vanderlaan{at]slo.nl ), tel 053 4840 477 (secr.)

GEZOCHT: EDUCATIEF CONSULENT TEXAS INSTRUMENTS (advertentie)

Gezocht, een enthousiaste, doch zeker “ICT minded wiskundedocent” die de komende jaren als educatief consulent in het voortgezet onderwijs mee zou willen werken aan het introduceren van onze nieuwste grafische rekenmachine, de TI-Nspire. In deeltijd of full time. Kernactiviteiten: het benaderen van scholen/docenten voor presentaties, geven van demonstraties op scholen en op conferenties, en het onderhouden van contacten in het voortgezet onderwijs. Naast Nspire geef je ook informatie aan docenten over de andere TI-producten (bijvoorbeeld de wetenschappelijke rekenmachine voor de onderbouw, de TI-30 MultiView™). Ben je ook nog natuurkundedocent dan strekt dat zeer tot aanbeveling. Uiteraard staat er een goede beloning tegenover. Ben je geïnteresseerd of wil je wat meer weten, neem dan contact op met Mark de Hiep, marketing manager bij Texas Instruments. Dat kan per E-mail; m-dehiep{at]ti.com maar natuurlijk ook per telefoon; 0651397642. Veel informatie over Nspire vind je op; www.education.ti.com/nederland


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl