WiskundE-brief nr. 452 06-04-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

AANSLUITINGSMODULES SLO

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DEELNAMEFORMULIEREN BESCHIKBAAR!

MULTI-PILOTS

NETWERKBIJEENKOMST WISKUNDE IN SCENARIO 3/4

STATISTIEK EVENEMENT VOOR WISKUNDE D IN GRONINGEN

BIJSCHOLING WISKUNDE-D VOORJAAR 2008 (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE ALKMAAR (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE LEIDEN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE ZUTPHEN (advertentie)


AANSLUITINGSMODULES SLO

Graag maken wij u attent op de SLO publicaties "Rekenvaardigheden in havo als voorbereiding op pabo" en "Algebraïsche vaardigheden in vwo als voorbereiding op economische studies". De eerste module is bestemd voor havo-leerlingen die een opleiding pabo willen gaan volgen, de tweede voor vwo-leerlingen met wiskunde A(1,2) die een economische opleiding willen gaan volgen. Het leerlingenmateriaal is gericht op verstevigen en onderhouden van vaardigheden die in een vroeger stadium geleerd zijn, er worden dus geen nieuwe onderwerpen opgevoerd.
De modules geven via een diagnostische toets leerlingen een beeld van hun vaardigheid en mogelijke leemtes. Leerlingen kunnen het daarop volgende oefenmateriaal zelfstandig, indien gewenst in groepjes, doorwerken. Antwoorden op opgaven zijn in het leerlingenmateriaal opgenomen. Het lesmateriaal is te downloaden vanaf de website van SLO: www.slo.nl > Tweede Fase > Vakken > Wiskunde > lesmateriaal ( www.slo.nl/themas/00019/Lesmateriaal).
In de docentenuitgave is een eindtoets met antwoorden opgenomen. Een digitale versie van de docentenuitgave is te verkrijgen via Ans Koiter: a.koiter{at]slo.nl .
Wij hopen dat dit materiaal zal bijdragen aan een betere voorbereiding van leerlingen op een studie pabo en op een economische studie.

Jenneke Kruger ( j.kruger{at]slo.nl ) Nico Alink ( n.alink{at]slo.nl Iris van Gulik ( i.vangulik{at]slo.nl)

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DEELNAMEFORMULIEREN BESCHIKBAAR!

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde- onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (VMBO (klas 1 t/m 4),onderbouw HAVO/VWO (klas 1 t/m 3), bovenbouw HAVO/VWO (klas 4 t/m 6)) meedingen naar deze prijs. In elke categorie is 1000 EUR aan prijzen beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl Scholen die zich reeds aangemeld hebben, hebben de deelnameformulieren via de mail reeds ontvangen; scholen die zich niet aangemeld hebben en wel graag mee willen doen, kunnen de deelnameformulieren van de website downloaden. We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: Dédé de Haan ( scholenprijs{at]fi.uu.nl)

MULTI-PILOTS

Geachte heer, mevrouw, Zoals u waarschijnlijk weet zijn vernieuwingscommissies voor de vakken scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde bezig met het ontwerpen van een nieuw examenprogramma havo/vwo voor deze vakken. Op dit moment worden de examenprogramma's voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde op een aantal scholen uitgetest. Vanaf volgend schooljaar zullen ook de wiskundeprogramma's worden getest.
Graag willen we u op hoogte brengen van het feit dat ook in het komende schooljaar geëxperimenteerd zal gaan worden met de gelijktijdige invoering van meerdere nieuwe examenprogramma's op één school. Deze 'multi-pilots' zijn bedoeld om de haalbaarheid, organiseerbaarheid en toetsbaarheid van de invoering van meerdere programma's te onderzoeken. Hierbij kan gekeken worden naar (school)organisatorische aspecten. Ook kunnen scholen uitproberen welke mogelijkheden er zijn om samenhang tussen de verschillende vakken te verwezenlijken. Centraal bij de invulling van de pilots staat de ambitie van de deelnemende school. Het is nog mogelijk om uw school voor deze multipilots aan te melden. Bij deelname ontvangt de school een financiële bijdrage en ondersteuning bij de invoering. U kunt meer informatie opvragen bij het Platform Bèta Techniek: Leonie Blom, l.blom{at]deltapunt.nl .

Met vriendelijke groet, Leonie Blom Projectleider VO/Universum Programma Platform Bèta Techniek

NETWERKBIJEENKOMST WISKUNDE IN SCENARIO 3/4

Thema: wiskunde zonder boek, kan dat?
Programma met voorbeelden uit de praktijk: Vathorst College, Hermann Wesselink College
Doelgroep: docenten wiskunde onderbouw tl-havo-vwo
Organisatie: Freudenthal Instituut, APS
Datum: maandag 21 april 15.00-19.00 inclusief soep en broodjes op het APS in Utrecht
Aanmelden vòòr 15 april bij Peter van Wijk, p.vanwijk{at]aps.nl

Peter van Wijk - APS Onderwijskundig medewerker

STATISTIEK EVENEMENT VOOR WISKUNDE D IN GRONINGEN

Op 23 mei 2008 is er een statistiek evenement, speciaal 4 havo/vwo met Wiskunde D. Dit wordt georganiseerd door Science LinX, het nieuwe science center van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 13.00-16.300 uur is er een programma, waarin Prof. dr. Henk Broer een college geeft, het Wiskunde Promoteam een workshop verzorgt en er een rondleiding langs de interactieve opstellingen van Science LinX gegeven wordt. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij enige voorkennis hebben van statistiek, namelijk dat zij hebben kennis gemaakt met 'de voorwaardelijke kans p(A|B)'. Verdere informatie is te vinden op op www.sciencelinx.nl (daar is ook een poster te downloaden) U kunt uw klas aanmelden via sciencelinx{at]rug.nl


BIJSCHOLING WISKUNDE-D VOORJAAR 2008 (advertentie)

Het Wiskunde-D Steunpunt van BEST-Utrecht en het Freudenthal Instituut bieden een tweetal bijscholingscursussen aan:

Elke cursus bevat drie bijeenkomsten en wordt gegeven door twee docenten, een van het Freudenthal Instituut en een van het Departement Wiskunde van de Universiteit Utrecht. Inhoudelijke informatie over de cursussen staat op www.fi.uu.nl onder professionalisering.
DATA:
Kansrekening en statistiek: 15 mei, 29 mei en 12 juni 2008
Analytische meetkunde: 24 april, 8 mei en 22 mei 2008
KOSTEN: EUR 250,- per persoon incl cursusmateriaal en een eenvoudige maaltijd.
AANMELDEN: email naar prof{at]fi.uu.nl Contactpersoon: Sonia Palha


VACATURE WISKUNDE TE ALKMAAR (advertentie)

De CSG Jan Arentsz voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo te Alkmaar en Langedijk is voor het schooljaar 2008-2009 op zoek naar een 1e graads docent wiskunde voor onbepaalde tijd. De functieomvang is van 0,8 fte tot 1,0 fte en over het salaris kan worden onderhandeld. Indien u belangstelling hebt dan kunt u uw sollicitatie sturen naar Loes Ruyter, stafmedewerker P&O lruyter{at]ja.nl >.
Voor informatie kunt u met dezelfde persoon contact opnemen 072-5187612


VACATURE WISKUNDE TE LEIDEN (advertentie)

Het Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Docent(e) wiskunde (ca 20 lesuren vaste formatie: volgend schooljaar)
Nodig: een eerstegraads onderwijsbevoegdheid of studerende hiervoor. Inschaling in salarisschaal LB (10) met uitzicht op schaal LC (11). Op termijn behoort ook schaal LD (12) tot de mogelijkheden. Sollicitaties aan de rector van de school, mw. drs. J.M.H. Thomassen. De sluitingstermijn is 19 april a.s. Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden Telefoon 071 - 5121365 E-mail: vacatures{at]gymnasiumleiden.nl www.gymnasiumleiden.nl


VACATURE WISKUNDE TE ZUTPHEN (advertentie)

Het Baudartius College in Zutphen zoekt met ingang van het komend schooljaar een docent(e) wiskunde. Het betreft een tweedegraads functie voor 22 lesuren per week. Op termijn komen er eerstegraads uren beschikbaar. Meer informatie over de vacature vindt men op onze website: www.baudartius.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl