WiskundE-brief nr. 453 13-04-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

MINISTERIE WIL INGRIJPENDE AANPASSINGEN IN VOORGESTELDE EXAMENPROGRAMMA’S (2013+)

BESLISSINGEN PILOTS NIEUWE EINDEXAMENPROGRAMMA’S

WISACTUEEL

STUDIEDAG NVvW 8 NOVEMBER

WEBLEREN VOOR WISKUNDE MET WIRISONLINE (advertentie)


MINISTERIE WIL INGRIJPENDE AANPASSINGEN IN VOORGESTELDE EXAMENPROGRAMMA’S (2013+)

In WiskundE-brief nr 449 werd al geconstateerd dat de standpunten van de Ned. Ver. van Wiskundelaren en dat van de resonansgroep over de voorgestelde examenprogramma’s (in te voeren vanaf 2013) uiteen wijken. Het ministerie heeft dit ook geconstateerd en heeft “een aantal beslissingen” moeten nemen. Deze beslissingen zijn in lijn met het standpunt van de resonansgroep en staan niet zelden haaks op het standpunt van de vereniging en dat van Ctwo (Commissie ontwikkeling wiskunde onderwijs)

Wiskunde A havo

Hierover was relatief weinig verschil van mening. De opmerkingen van het ministerie betreffen vooral de nieuwe opzet van statistiek/kansrekening.

Wiskunde B havo

Het ministerie wil dat enerzijds alle rekenregels van differentiëren worden opgenomen (toevoeging kettingregel)- dit heeft instemming van cTWO- , en anderzijds dat de aandacht voor onderzoeksvaardigheden wordt beperkt, met name “waarbij expliciete relaties worden gelegd met niet-wiskundige contexten”.

Wiskunde A vwo

Het ministerie wil dat de oorspronkelijk rijkdom van het wiskunde A programma voorlopig in de ijskast wordt gezet, in afwachting van een “versterkt” onderbouwprogramma. De abc-formule moet in het examenprogramma worden opgenomen, evenals de goniometrische functies. ( “Ze behoren tot de traditionele onderbouwstof”). Alle rekenregels voor differentiëren moeten aan de orde komen, evenals de afgeleide van exponentiële en logaritmische functies (inclusief het grondtal e). Geschrapt wordt een aanzienlijk deel van het voorgestelde programma statistiek /kans, in zekere zin de kern, met name het toetsen van een hypothese (hoewel dat “eventueel” wel zou mogen) , het schatten van een parameter en relatie tussen twee variabelen . “Zonodig” zou ook het keuzeonderwerp moeten sneuvelen. ( “als verplicht onderdeel”) Het ministerie stelt nadrukkelijk dat wiskunde a inhoudelijk moet voldoen aan een wezenlijke functie ervan, namelijk dat het een onderdeel is van het N&G profiel, en keert zich tegen de suggestie van Ctwo en de vereniging om de combinatie natuurkunde en wiskunde-A te ontraden

Wiskunde B vwo

Het onderwerp “Oriëntatie op analytische en synthetische methoden” en “symmetrie en transformaties” dient te verdwijnen. Dat het programma wat eenzijdig technisch/algoritmisch is geworden is “gelet op de functie en aard in enige mate onvermijdelijk en voor de groep leerlingen waarom het gaat ook niet bezwaarlijk

Wiskunde C vwo

De poging “een wiskunde van een echt cultureel-maatschappelijke aard” krijgt waardering, maar het ministerie wil

Examen/schoolexamen en gebruik ICT

Voor wiskunde A,B en C komt alle stof aan de orde in het centraal examen met uitzondering van de Keuzeonderwerpen en het onderdeel kansrekening en statistiek. Er wordt geen beslissing genomen over het gebruik van de grafische rekenmachine op het ce. Wel wordt vermeld dat de CEVO bevoegd is te beslissen over het gebruik van hulpmiddelen bij het ce en dat het voorgestelde examenprogramma garandeert dat berekeningen moeten kunnen worden uitgevoerd ook zonder de GR.

gk
De tekst van de ministeriële beslissing is bereikbaar via: deze link

BESLISSINGEN PILOTS NIEUWE EINDEXAMENPROGRAMMA’S

Op 8 april heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt haar beslissingen bekendgemaakt over de inhoud van de examenprogramma's wiskunde A, B, C en D die gedurende de periode 2008-2011 in pilots op een beperkt aantal scholen zullen worden uitgetest. Na evaluatie en eventuele bijstellingen zullen deze programma's vanaf 2013 van kracht worden. In haar beslissingen wijkt de staatssecretaris op een aantal punten, met name in de vwo-programma's wiskunde A en C, af van de voorstellen van cTWO, de commissie Siersma. Zij volgt daarin de aanbevelingen van de resonansgroep wiskunde. Op de homepage van de resonansgroep kunnen de brief van de staatssecretaris en haar beslissingen worden ingezien en gedownload. www.resonansgroepwiskunde.nl

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

WISACTUEEL

Graag wil ik u attenderen op de Wisactueel. Dit magazine laat wiskundedocenten de ontwikkelingen van de wiskunde in het bedrijfsleven zien. Middels interviews, opdrachten en beschrijvingen van activiteiten krijgt de wiskundedocent (havo/vwo) handvatten voor de voorlichting over zijn vakgebied naar zijn of haar leerlingen toe. De Wisactueel is een uitgave van Jet-Net, het jongeren en technologie netwerk Nederland. Jet-Net stimuleert de bèta-instroom middels de koppeling van scholen aan grote technologische bedrijven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.wisactueel.nl en www.jet-net.nl
Onlangs is de website van de Wisactueel gelanceerd en is het eerste gratis digitale magazine verzonden. Jet-Net wil graag zo veel mogelijk wiskundedocenten bereiken en ik hoop dat u in uw WiskundE-brief aandacht wilt besteden aan de Wisactueel en uw lezers wilt attenderen op de gratis nieuwsbrief die Jet-Net verstuurt als er nieuwe artikelen online staan.


STUDIEDAG NVvW 8 NOVEMBER

Wiskundeonderwijs: het kan niet zonder didactiek
Wiskunde wordt op scholen gegeven door wiskundeleraren en niet door ministers, schoolboekenauteurs, voorzitters van adviescommissies, hoogleraren wiskunde of onderwijskundige adviseurs. Door de dagelijkse omgang met leerlingen en de leerstof zijn wiskundedocenten bij uitstek dé specialisten in hoe je mooi en goed wiskundeonderwijs kunt geven (didactiek dus).
Zijn er docenten die gebruikmaken van allerlei zinvolle hulpmiddelen om hun leerlingen aan het denken en het leren krijgen, die buiten hun leerboek om gaan (dat kunnen Nederlandse docenten heel moeilijk!)? Graag willen wij docenten die zich hierdoor aangesproken voelen uitnodigen een werkgroep te verzorgen. Ook willen we lerarenopleiders en onderzoekers die rond dit thema werkzaam zijn vragen een bijdrage te leveren.
Onderstaande subthema's kunnen daarbij een leidraad vormen, maar ze zijn zeker niet bindend. Subthema 1: werkvormen.
Denk aan: groepswerk, gebruik ict, grafische rekenmachine, smart board en digitale borden,consolideren en onderhouden.
Subthema 2: type opdrachten
Denk aan: productief en reproductief, routine onderhouden, onderzoeksvaardigheden, wedstrijden en competities.
Subthema 3: didactische vondsten Denk aan: discrete snelheden –grafiek van Doorman, oppervlakte model voor kwadratische vormen, nadenken over misconcepties, omgaan met verhoudingstabel, nieuwe didactieken bij wiskunde Cen D.
Subthema 4: de docent los van het boek Denk aan: hoofdstukvervangende projekten, hybride methodes, klassikale uitdaging en inspiratie.
Subthema 5: vakdidactisch (promotie-)onderzoek door docenten Subthema 6: didactiekhandboek
Denk aan: presentatie van enkele katernen van het nieuwe wiskunde –didactiek-boek welke spoort met het Manifest 2005 van de Vereniging.
Voelt u zich aangesproken om een bijdrage te leveren? Meldt u dan aan bij één van de organisatoren Bert Zwaneveld, bert.zwaneveld[at}ou.nl Pauline Vos, f.p.vos[at}rug.nl Wim Kuipers, wkuipers[at}tiscali.nl

Henk van der Kooij,

WEBLEREN VOOR WISKUNDE MET WIRISONLINE (advertentie)

Maak nu uitgebreid kennis met het webbased computer algebra systeem Wiris en de integratie ervan binnen een digitale leeromgeving. Deze nascholingsreeks van 10 lessen wordt "online" aangeboden als interactieve webcursus.
Syllabus, werkbladen, applets en gebruikerslicentie voor Wirisonline inbegrepen. Meer info over de inhoud en inschrijven via mathelo.wirisonline.net Email: info[at}wirisonline.net


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl