WiskundE-brief nr. 459 01-06-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WISKUNDEBRIEF 453-458)

WISKUNDE D MIDDAG VAN HET STEUNPUNT EINDHOVEN

KWG LOOFT BROUWERPRIJS UIT AAN PHILIP GRIFFITHS

DE OPLOSSING VOOR HOGE WERKDRUK!

VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE HILVERSUM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE APELDOORN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE BREDA (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE BILTHOVEN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE HAARLEM (advertentie)


REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WISKUNDEBRIEF 453-458)

Kanttekeningen bij petitie "Stop kaalslag wiskundeonderwijs"

Graag nodig ik de ondertekenaars van de petitie "Stop kaalslag wiskundeonderwijs" en andere belangstellenden uit kennis te nemen van mijn "Kanttekeningen" bij de tekst van deze petitie. Ze staan op mijn homepage, zie: staff.science.uva.nl/~craats/#beslissingen

Jan van de Craats

antisteunbetuiging

Is er ook een mogelijkheid om met enige muisklikken een antisteunbetuiging te geven aan de petitie van Anne van Streun e.a.?"

Joke Zwarteveen-Roosenbrand

Wel opvallend

Wel opvallend dat de schrijvers van de tegenreacties op de actie van Anne van Streun geen van allen werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Er is nogal een verschil tussen het leren van wiskunde aan 12 tot 18jarigen en aan (jong)volwassenen voor wat het abstractieniveau betreft. Ook is er nogal een verschil tussen het leren van wiskunde aan mensen die er zelden of nooit meer wat mee zullen doen (wiskunde C publiek) en mensen die er mee verder zullen gaan op HBO/WO niveau.
Het blijft een moeizaam verhaal zolang eenieder zijn eigen stokpaardje blijft berijden, zonder zich goed te verdiepen in de behoeftes van de andere partij. HBO/WO-docenten komt de scholen in!!! En betrek omgekeerd VO-docenten bij het onderwijs rond de aansluiting zonder meteen te roepen dat we het niet goed doen.

Vriendelijke groet, Annette Lievaart

Deskundigen of Professionals?

Graag wil ik reageren op een aantal artikelen die afgelopen weken verschenen in de WiskundE-brief.De voorlaatste zin van Anne van Streun ( Blijf niet aan de kant staan, maar kom op voor de kwaliteit van ons wiskundeonderwijs ) heeft mij over de drempel geholpen om het toetsenbord te hanteren. Maar mijn visie is een andere dan die van AvS . De eerste zin in de brief aan de staatssecretaris luidt: "In overgrote meerderheid neemt de Tweede Kamer zich voor om in de toekomst niet meer eenzijdig politieke beslissingen te nemen waar in het onderwijsveld geen draagvlak voor is." Naar aanleiding hiervan zou ik wel eens willen weten hoe diverse advies- en leerplancommissies in het verleden gepeild hebben, of er draagvlak in het VO bestond voor hun voorstellen. In ieder geval kan dat niet d.m.v een formulier waarbij alleen vˇˇr gestemd kan worden. Mijn ervaring is verder dat in hearings getracht werd een draagvlak voor een aanstaande verandering te creŰren, waarbij soms op botte wijze kritische vragen werden genegeerd. Hierbij wil ik pleiten voor een instantie die toezicht blijft houden op doorlopende leerlijnen die structureel alle aansluitingen blijft bewaken. Niet een commissie die tot bijvoorbeeld 2011 in functie blijft, maar een permanente commissie die ververst wordt met vooral ook mensen uit het ECHTE veld, professionals dus. Het klagen over het onderwijs op een aanleverende schoolsoort zal wel van alle tijden blijven. Maar zodra een ontvangende schoolsoort reparatiecursussen moet geven om studenten op hetzelfde beginniveau te kunnen krijgen zoals in voorgaande jaren, is er echt iets mis. Bij alle veranderingen in het VO (Hewet, Hawex, Tweede Fase, studiehuis, omarmen van competenties, enz. ) is ons voorgehouden dat deze ge´ntroduceerd zijn op advies van het HO. Als ik nu zie welke desastreuze gevolgen de aanpassingen hebben gehad op het VO in de laatste 10 jaar(en dus indirect ook op het HO), vertrouw ik die adviezen niet meer. Ik ga in dat geval liever af op mijn eigen inzichten en ervaringen.
Al eens eerder heb ik in de E-brief mijn vraagtekens geplaatst bij de rol van leerplancommissies van de afgelopen 25 jaar t.a.v. de inhoud van de wiskunde uit het VO. Op zijn zachtst gezegd is daar niet altijd iets goeds uit voortgekomen. Ik heb me wel eens afgevraagd , hoe het toch kon, dat een team met deskundigen in de didactiek , tot zulke misstappen kon komen. Zou het zo kunnen zijn dat er te veel deskundigen van dezelfde soort aan zo'n commissie hebben deelgenomen? Voor zover ik weet , waren er maar weinig professionals met een volledige baan in het VO lid van zo'n commissie. En maar al te vaak waren dat docenten uit het VO die tevens voor een aantal uren verbonden waren aan een ander onderwijsinstituut. Dus dan toch weer te veel gelijkgestemden in zo'n commissie? Juist personen met ervaring die ELKE werkdag in de weer zijn met leerstof en leerlingen, weten als geen ander dat opgaven met ellenlange, gezochte verhalen niet aantrekkelijk zijn voor leerlingen. Het effect van die opgaven werkt dus eerder averechts. In een laboratoriumsituatie werkt dat anders: de omstandigheden kunnen geoptimaliseerd worden, de leerstof kan aangepast worden aan de beginsituatie, men heeft de tijd om de leerstof te larderen met bewegende beelden, men kan kiezen voor een uitstekende docent, enz. . Bedenk echter dat de leerstof ook geschikt moet zijn om gedoceerd te worden door een docent onder minder optimale omstandigheden en met minder tijd tot zijn/haar beschikking. br/> Tenslotte wil ik terugkomen op de vraag in de titel van mijn bijdrage: deskundigen of professionals? Mijn antwoord zou zijn: laat ze beiden deel uitmaken van zo'n adviescommissie; dus zowel deskundigen uit de didactiekhoek die nauwelijks voor de klas staan en echte professionals die wŔl elke werkdag lesgeven. En die laatste groep zou voor minstens 50% vertegenwoordigd moeten zijn in elke commissie.

Bram Theune, ( actheune[at}versatel.nl) ; docent op Nehalennia SSG, Middelburg.

Aanvulling bij "Deskundigen of Professionals"

Ik denk dat velen zich kunnen vinden in het pleidooi van Bram Theune om commissies die met leerplanontwikkeling bezig houden gemengd samen te stellen en daarbij met name te letten op voldoende inbreng van docenten die de praktijk van elke dag uit eigen ervaring kennen. Naar mijn waarneming is dit (in ieder geval de laatste paar jaar) ook al het geval.
Of ze elke dag voor de klas staan of vier dagen in de week lijkt me daarbij minder van belang. Van de diverse programmacommissies voor het programma m.i.v 2013 was (even afgezien van het secretariaat dat meestal door iemand van Cito of SLO wordt gedaan) ca de helft docent voortgezet onderwijs. (Omdat er soms sprake is van een iemand die net gestopt is met lesgeven, of iemand die lesgeven op school combineert met een andere baan is het wat lastig om exacter te zijn). De syllabuscommissies - die de leerplannen verder uitwerken- bestaan, afgezien van de wettelijke verplichte vertegenwoordiging van SLO en Cito, voor ruim de helft uit docenten voortgezet onderwijs. Bij de vorg jaar ingestelde ontwikkelgroepen waar nieuw lesmateriaal wordt gemaakt en getest is de meerderheid werkzaam als wiskundeleraar in het v.o. Grote uitzondering is cTWO . Deze adviescomissie heeft een sterke vertegenwoordiging uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs en (numeriek gezien) een vrij kleine inbreng van docenten v.o. Daar staat tegenover dat in diverse werkgroepen wel een sterke docentenvertegenwoordiging zat.

Gerard Koolstra

WISKUNDE D MIDDAG VAN HET STEUNPUNT EINDHOVEN

Het steunpunt Eindhoven/Zuid houdt op maandag 23 juni aanstaande een minisymposium over Wiskunde D. Centraal staan hierbij de ervaringen die een aantal scholen en steunpunten hebben opgedaan met enkele wiskunde D modules die het afgelopen schooljaar zijn gegeven. Wiskunde D middag vindt plaats op campus van de TU/e, en het programma duurt van 14:00 tot 18:00.
Meer in formatie vind u op de website van het steunpunt Eindhoven ( www.win.tue.nl/wiskunded). Als u wilt deelnemen, stuur dan een e-mail onder vermelding van uw naam, school/onderwijsinstelling en e-mail adres naar Mike Boldy ( m.c.boldy[at}tue.nl ). Deelname is gratis.


KWG LOOFT BROUWERPRIJS UIT AAN PHILIP GRIFFITHS

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) reikt op 14 juli 2008 de Brouwerprijs uit aan de befaamde wiskundige Phillip A. Griffiths (1938). Dit gebeurt tijdens het Fifth European Congress of Mathematics (5ECM), waarvan Centrum Wiskunde & Informatica, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam voortrekkers zijn.
De Brouwerprijs is de meest prestigieuze Nederlandse wiskundeprijs die internationaal in hoog aanzien staat. Na een lofrede ontvangt Griffiths de gouden Brouwer medaille, en valt hem de eer te beurt om de Brouwerlezing te verzorgen tijdens het 44ste Nederlands Mathematisch Congres, onderdeel van 5ECM. Phillip A. Griffiths (USA, 1938) is een veelzijdig, invloedrijk en buitengewoon productief meetkundige. Hij is onderzoeker aan het Amerikaanse Institute for Advanced Study in Princeton. Zijn werkterrein ligt voornamelijk op het gebied van de complex-algebraische meetkunde en de (complexe) differentiaalmeetkunde. Met zijn werk aan algebra´sche cykels en variaties van Hodgestructuren heeft hij nieuwe wegen gewezen, die velen na hem hebben gevolgd. Tijdens zijn verbintenis met de universiteiten van Berkeley, Princeton en Harvard heeft hij in korte tijd een schare van buitengewoon begaafde leerlingen voortgebracht.

URL: www.cwi.nl/htbin/buro/latestnews?nr=128
BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/ )

DE OPLOSSING VOOR HOGE WERKDRUK!

Gezien het grote tekort aan docenten, nu en zeer zeker ook in de nabije toekomst, zit het er niet in dat u binnenkort kleinere klassen krijgt of minder lesuren bij eenzelfde aanstelling. Een oplossing voor de hoge werkdruk zouden we in de vooruitgang van de techniek moeten vinden: een digitale methode, die u als docent tijdrovende klussen als huiswerk controleren/bespreken en proefwerken nakijken uit handen neemt en u zo extra tijd geeft om zich met de didactiek en met de persoonlijke begeleiding van leerlingen bezig te houden. Ook andere problemen zou je met een goede digitale methode kunnen aanpakken, zoals het slecht of niet beheersen van basisvaardigheden (tafels!) en het voortijdig afhaken van leerlingen door niveau- en/of motivatieproblemen.
Een methode die dit allemaal kan aanpakken is er nog niet. Wel zijn er verspreid over het land, solo of in communities en co÷peraties, docenten bezig digitaal materiaal te ontwikkelen om in die verschillende behoeftes te voorzien (wiskunde.eu, WIMS, het GALOIS-project, math4all , wiskunde zonder boek, e.a.), maar de middelen ontbreken voor een ferme aanpak. Regie over het geheel van deze inspanningen is er niet. Uitgevers zijn ook met digitalisering bezig, maar zij denken voor het nieuwe materiaal een opslag van circa 20% te moeten leggen op de kostprijs van de huidige boeken. En dat is voor veel scholen onacceptabel. Het Aloysius College heeft nu het initiatief genomen om met behulp van ervaren docenten uit het hele land en professionals een betaalbare digitale methode te gaan ontwikkelen. Daarbij wil zij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en expertise die al bij andere projecten is ontstaan. Hoe die methode er ongeveer uit zal gaan zien kunt u lezen bij http://www.aloysius.nl/wismaat.htm . Bij de beschrijving van dit project staat ook een link waarmee u uw steun voor dit project kunt betuigen. Dit is met name belangrijk omdat wij alleen met zichtbare steun van voldoende docenten de geldstrekkende instanties kunnen overtuigen dat er iets in die richting gedaan moet worden.

Marie-Anne Frinking mafrinking[at}wanadoo.nl

VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

We zoeken een enthousiaste 2e graads wiskundedocent,die ervaring heeft met lesgeven in een vmbo-tl afdeling, voor 0.5 WTF. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de heer Kestens, locatiedirecteur: bke[at}wolfert.nl. U kunt ons competentieprofiel vinden op www.wolfertdaltonhillegersberg.nl/content_hill.asp?pid=55


VACATURE WISKUNDE TE HILVERSUM (advertentie)

Per 1 augustus 2008 ontstaat op het Gemeentelijk Gymnasium de volgende vacature: Wiskunde: 13 lesuren (met uitzicht op LC schaal)
Wiskunde: 24 lesuren (vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof)
Voor inlichtingen email naar vanderlee[at}gymnasiumhilversum.nl


VACATURE WISKUNDE TE APELDOORN (advertentie)

Csg De Heemgaard Apeldoorn (atheneum, havo en mavo) zoekt m.i.v. het nieuwe schooljaar een enthousiaste docent wiskunde, bij voorkeur eerstegraads. Reguliere baan met uitstekende toekomstperspectieven.
Modern gebouw en collegiale werksfeer. Website: www.heemgaard.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met de rector Rob Stevelmans via sv[at}heemgaard.nl of 055-5385600


VACATURE WISKUNDE TE BREDA (advertentie)

Het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda zoekt met ingang van volgend schooljaar een enthousiaste eerstegraads wiskunde docent. Het betreft een volledige baan, LC functie.
Zie www.olvbreda.nl . Voor nadere informatie kunt u terecht bij de rector, de heer Clarijs (076-5224707).
Sollicitaties kunnen per e-mail: info[at}olvbreda.nl .


VACATURE WISKUNDE TE BILTHOVEN (advertentie)

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven zoekt een eerste- of tweedegraads docent wiskunde voor 0,8 tot 1,0 fte. We zijn een bijzonder- neutrale school voor havo, atheneum en gymnasium met ▒ 900 leerlingen. HNL is een universitaire praktijkschool. Meer informatie: www.hetnieuwelyceum.nl . Nadere inlichtingen bij de heer R.A.J. van Tergouw, rector ( ter[at}hetnieuwelyceum.nl )


VACATURE WISKUNDE TE HAARLEM (advertentie)

Lyceum Sancta Maria, een middelgrote school voor havo / vwo in Haarlem-Zuid, zoekt deskundige en enthousiaste collegaĺs wiskunde 1e graad voor tenminste 1 FTE. Inschaling geschiedt in overleg op basis van aantoonbare kwaliteiten en werkervaring. Wij realiseren ons dat een docent wiskunde op dit moment i.v.m. schaarste een onderhandelingspositie heeft.
Inlichtingen bij hr. L. Knabben, conrector P&O 023-5316040 of l.knabben[at}sanctamaria.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl