X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 22 Mar 1998 20:03:53 +0100

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 50

 

============== WiskundE-brief nr. 50 ======== 22-03-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar bijna 300 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

=============================================================

In dit nummer:

- Een kort terugblik

- Gemengde Examens in 2000 (HAVO) en 2001 (VWO)

- Weging praktische opdrachten bij Wiskunde-A op de HAVO (Hans Klein)

- Oproep

- Homepage Ton Lecluse

- Agenda

- Verwijzingen

===========================================================

EEN KORTE TERUGBLIK

Nummer 50 alweer en een nog steeds groeiende groep abonnees (bijna 300),

veel instemmende reacties, het LIJKT goed te gaan met de WiskundE-brief.

Bij nader inzien is het beeld iets minder florisant. Het aantal bijdragen

uit het land is vrij beperkt, en het aantal regelmatige schrijvers nog veel

beperkter.

In plaats van 1 -2 keer per week verschijnt de WiskundE-brief vaak om de

twee weken.

Velen stellen informatie op prijs, maar de drempel om zelf iets te sturen

is bij vaak nog te hoog. Ondertussen wordt het belang van snelle informele

berichtgeving alleen maar groter. Op 15 feb. werd in de WiskundE-brief de

nieuwe regeling gemeld betreffende de weging van de zg. praktische

opdrachten. Ruim een maand later (18 maart) verschijnt het bericht in

Uitleg. Overigens blijven er vragen liggen (zie het stukje van Hans Klein.

De redactie blijft het motto "Door en voor wiskundedocenten" trouw. Vandaar

dat we weer een oproep doen (zie verderop)

----------------------------------------------------------------------------

---------------------

 

OVERGANGSMAATREGELEN EXAMENS

Om het aantal verschillende examenopgaven te beperken is besloten in de

overgangsfase (wanneer nog maar een deel van de scholen de tweede fase

hebben ingevoerd) te werken met : "gemengde examens"

Zie hiervoor Uitleg van 18 maart j.l.

 

----------------------------------------------------------------------------

--------------------

PRAKTISCHE OPDRACHTEN bij Wiskund-A op het HAVO

In Uitleg 18 maart wordt gesproken over de verandering van de weging van de

practische opdrachten.

Oorspronkelijk was dit bij vakken met een CE: toetsen 40% p.o's 60%. Dit

wordt

toetsen 60%, p.o's 40%.

Met geen woord wordt gerept over de weging bij de vakken zonder CE (dus

alleen

SE). Een voorbeeld hiervan is wiskunde A1 in het profiel EM op de HAVO.

Wat wordt het bij dit vak: blijft het 70% toetsen, 30% p.o's of wordt het

hier

ook toetsen 60%, p.o's 40%.

Beide komt mij niet logisch voor, immers: wordt het toetsen 60% en p.o's 40%

dan zou dit een verzwaring van het gewicht van de p.o's bij dit vak betekenen.

Blijft het toetsen 70%, p.o.'s 30% dan ontstaat de volgende situatie:

bij de vakken met een CE komt het gewicht van de practische opdrachten, na

middeling met het CE uiteindelijk uit op 20%

De enig juiste oplossing lijkt me om bij vakken zonder CE het gewicht van de

practische opdrachten ook te verlagen, en wel toetsen 80% p.o's 20%. Alleen

dan is het weer bij alle (wiskunde)vakken gelijk.

 

Hans Klein

e-mail (thuis): hklein@wxs.nl

e-mail (werk): hans@zernike.nl

homepage: http://home.wxs.nl/~hklein

----------------------------------------------------------------------------

---------------------

OPROEP

Het is weer de tijd van de regionale bijeenkomsten van de Ned. Ver. van

Wiskundeleraren. Twee zijn er al geweest (in Leiden en Zwolle), die in

Eindhoven is aanstaande. Wie schrijft er voor de WiskundE-brief een korte

impressie van of een reactie n.a.v. een van deze bijeenkomsten ?

Het mag kort, het hoeft geen mooi proza te zijn als het maar informatie of

een mening bevat.

----------------------------------------------------------------------------

---------------------

HOMEPAGE TON LECLUSE

http://home-2.worldonline.nl/~lecluse

Hierop staat door mij geschreven wiskundesoftware (zip-formaat) alsmede

documenten met tips hoe deze software in de les kan worden gebruikt. Het is

de bedoeling dat de lijst met tips regelmatig doorgroeit, zodat de

documentatie voor een ieder up to date kan blijven. Ook kan men me

terugmailen, waardoor tips terug kunnen komen, die weer in de documentatie

kan worden opgenomen.

Ton Lecluse <lecluse@worldonline.nl>

===========================================================

AGENDA

dinsdag 24 maart 15:45-20:00

Regionale bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van

Wiskundeleraren

Hogeschool EINDHOVEN (Zie Euclides 73/4)

woensdag 25 maart

APS-conferentie over Grafische Rekenmachine

donderdag 26 maart 9:30-10:50, TV2

Herhaling alle programma's van Wat en waar is wiskunde I voor

eerste klassen.

 

vrjdag 3 april

Voorronde Wiskunde olympiade (voor informatie: Fred.Bosman@cito.nl)

vrjdag 3 april

Mastercourse discrete wiskunde, kleuren en routes in grafen van de

UvA

 

donderdag 16 april

Symposium Wiskunde uit de kunst (inlichtingen tel. 053-4893435 )

donderdag 16 april en vrijdag 17 april (Un. van Twente)

----------------------------------------------------------------------------

---------------

VERWIJZINGEN

In het maartnummer van Didaktief&School (veel scholen hebben een

abonnement) een achtergrondartikel over het jongste TIMSS-onderzoek (zie

ook nr. 49)

In de net verschenen Nieuwe Wiskrant o.a. een artikel met meningen over het

studiehuis, en een verslag van de Nationale Wiskunde Dagen

 

============================================================

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

 

 

Gerard Koolstra

gerardk@xs4all.nl