X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 05 Apr 1998 16:38:40 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 52

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id QAA07962

 

============== WiskundE-brief nr. 52 ======== 05-04-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 300 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

=============================================================

In dit nummer:

- Problemen rond de invoering van de grafische rekenmachine

- Reactie van Joost van 't Spijker op twee stukken in de vorige

WiskundE-brief

mett veel informatie over nieuwe ontwikkelingen

- Oproep i.v.m. werkstukje voor MAVO-staatsexamen

- Escher-prijsvraag

- Het uiterlijk van de WiskundE-brief

=============================================================

DE INVOERING VAN DE GRAFISCHE REKENMACHINE (GR)

De politiek heeft gesproken: komend jaar mag de GR in 4 HAVO en 4 VWO

worden gebruikt bij veschillende vakken, waaronder wiskunde-A (wiskunde-B

oude programma vooralsnog niet) van het oude programma. De rector van mijn

school heeft alle paperassen (=Uitleg) doorgenomen, en komt tot de (m.i.

correcte) conclusie dat we niet verplicht zijn, daadwerkelijk de GR

integraal te gaan invoeren. Hij vindt het prematuur dat we ons als docenten

gezamelijk voorbereiden op het GR gebruik in

onze lessen, (onderlinge) nascholing dus. Maar dan vraag ik me af, hoe dat

dan zit met de gewone rekenmachine. Die is toch ook niet verplicht. Zonder

zo'n apparaat kun je echter geen examen meer fatsoenlijk maken!

Gezien echter de inhoud van de 2e fase boeken is het vakinhoudelijk

noodzakelijk, dat leerlingen het apparaat tot hun beschikking hebben.

Ikzelf denk dat het verstandig is, dat we schoolbreed een keuze maken voor

een bepaald apparaat, en dat docenten, die het betreft, zich tijdig gaan

verdiepen in de mogelijkheden van het apparaat voor zover van toepassing

binnen hun vak. U zult uit bovenstaand verhaal wel begrijpen, dat ik een

voorstander ben van tijdige oriëntatie op dit gebied, en dit is ook zo.

Wat ik nu wil weten is hoe het op uw school gaat. Wat is de visie van uw

directie? Heeft u al gekozen, (welk apparaat trouwens?),

en hoe bereiden de docenten op uw school zich voor op GR-gebruik? Volgt men

externe nascholing? Moet de docent van eigen centen het apparaat kopen, of

wordt dit gedaan uit schoolmiddelen? Zijn er docenten echt tegen

GR-gebruik? Of laten docenten het apparaat bewust links liggen, omdat het

niet verplicht is? Is er onderlinge nascholing?

Ikzelf heb een APS-cursus gevolgd voor de TI-83 bij Paul Drijvers. Die

cursus heeft me echt op weg geholpen. Het door hem geschreven boekje (f.

7,50 bij Wolters Noordhoff) is prima geschikt, ook voor ons docenten, om de

eerste drempel te nemen. In elk geval kom je dan sneller op gang dan met de

bij de GR meegeleverde handleiding.

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Ton Lecluse. Email: lecluse@worldonline.nl

============================================================

GRAFISCHE REKENMACHINES

REACTIE OP BIJDRAGE van TON LECLUSE in WiskundE-brief nr 51

(ingekort door de redactie)

Dat de vertoning in Zwolle (hetzelfde geldt ook voor Leiden en Eindhoven)

een teleurstelling was voor de heer Lecluse vind ik niet verwonderlijk. Ook

voor de fabrikanten was het een deceptie.

De opzet van de presentaties was dus, zoals gezegd niet ideaal. Voor een

dergelijke korte tijdspanne was het beter geweest als de fabrikanten gewoon

hun machine hadden kunnen presenteren op een door hen zelf gekozen wijze,

i.p.v. een verplicht nummer, dat niemand wist af te werken.

Alle drie de fabrikanten hebben na de presentaties in Leiden dan ook al een

ongenoegen over de gang van zaken te kennen gegeven aan een bestuurslid

(Veel tekort tijd, je kan niks. In hoog tempo door de sommen jagen, ..etc).

Wie dus meer inhoudelijke verhalen wil nodigt de fabrikanten op zijn school

uit.

 

Enkele correcties: Casio komt niet met een plusversie van cfx-9850G op de

markt omdat er in de gewone versie dingen ontbreken. Casio produceert

ongeveer eens per jaar een nieuwe machine. enige tijd geleden publiceerde

Paul Drijvers in Nieuwe Wiskrant het 'Calculator Concours' waarin hij de

cfx-9700G van Casio vergeleek. Kort daarop werd deze vervangen door de

cfx-9800G.

De HP38G komt NIET met een plus-versie, omdat Hewlett Packard dat niet

nodig vind. Het standpunt van HP luidt ongeveer als volgt: (NB dit is geen

officiele versie!): 'De HP38G is ontworpen met behulp van leraren, daarbij

is gekeken naar andere grafische rekenmachines op de markt en met name naar

problemen of gebruikersonvriendelijkheid die zich daarbij voordeden. Door

de leraren zijn er een aantal ideeen aangedragen die geleid hebben tot een

prototype, dat op hun scholen is uitgetest. In tegenstelling tot Casio,

zijn HP rekenmachines over een langere tijdspanne verkrijgbaar. Wel komen

er mogelijk enkele varianten, waaronder een versie zonder symbolische

algebra (differentieren en integreren). Dit heeft te maken met het feit dat

in verschillende landen (o.a. Scandinavie) dit niet is toegestaan. Ook is

er sprake van een herprogrammering van de software om de snelheid op te

voeren (nu moet bij het gebruik van ApLets, de eerste keer het scherm

worden opgebouwd, wat de snelheid niet ten goede komt.

 

De heer Lecluse meldt vervolgens dat de TI-83 gebruikersvriendelijk

overkomt. Gezien de opmerking 'gewoon de calc-faciliteiten gebruiken', doet

vermoeden dat de heer Lecluse zelf over een Ti-83 beschikt. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat de heer Lecluse de machine waar hij zelf mee werkt

gebruikersvriendelijk vindt; je herkent immers wat de presentator doet. Die

gebruikersvriendelijkheid is echter iets waar je over kunt oordelen als je

met alle machines voldoende gewerkt hebt, en dan nog kun je je persoonlijke

voorkeuren hebben. Wie echter wil weten hoe gebruikersvriendelijk iedere

machine is, heeft de volgende mogelijkheden:

1) workshop van 2 middagen met 3 machines,

2) nodig de fabrikant uit om een demonstratie/workshop op je school te

laten verzorgen. Voor zover ik weet kan dit bij alle drie de fabrikanten.

Je kunt de fabrikant dan ook in laten gaan op het gebruik van de GR in de

onderbouw en je kunt het zo lang laten duren als je zelf wilt. Ook kun je

daarbij denken aan een demo/workshop voor collega's van andere vakken

(natuurkunde, biologie, economie, scheikunde, aardrijksunde [!!].....).

 

De als opvolger van de TI-83 genoemde TI-89, is geen echte opvolger van de

TI-83, maar meer een machine van hetzelfde formaat die naast de TI-92 komt

te staan. Bij TI werd een CBR (Calculator Based Ranger) getoond, die kon

worden

aangesloten op de TI-83. Pieter Schadron, de presentator van TI, meldde dat

hij op zijn school in klas 2 MAVO regelmatig leuke experimenten deed met de

CBR. In plaats van de CBR had hij ook van de CBL (Calculator Based

Laboratory) gebruik kunnen maken. Een dergelijk apparaat bestaat ook voor

de Casio en HP machines, en word simpelweg aangeduid met de term

datalogger. Hierop kun je allerlei sensoren aansluiten om metingen te

verrichten (hartslag, longrespiratie, luchtdruk, temperatuur, afstand,

geluid, etc, etc). Deze dataloggers worden o.a gebruikt bij de

natuurwetenschappelijke vakken. Je kunt daarmee een aantal leuke

experimenten in het veld doen. De data wordt naar de rekenmachine

overgeheveld en hier bewerkt. Met sommige dataloggers kun je simultane

metingen verrichten (d.w.z je kunt met 2 of meer sensoren gelijktijdig

meten, en de data in 'real time' bekijken).

 

Ook over de overhead displays hoef je als school niet te onderhandelen,

want bij alle drie de merken krijg je in elk geval de eerste gratis (onder

bepaalde voorwaarden; bij Casio en HP bij minimaal 30 ex rekenmachines een

overhead display gratis en bij TI bij 90 ex. rekenmachines).

 

Tot slot is er nog een verschil in ondersteuning voor de verschillende

machines. TI en HP hebben een speciaal nascholingsprogramma, waar je

optimaal gebruik leert maken van de machines. Casio heeft dat niet en

schijnt dat ook niet van plan te zijn. Mogelijk heeft dit te maken met het

snelle opvolgen van nieuwere types, zodat ook nascholing telkens moet

worden aangepast.

Het is namelijk niet zo dat je door een machine aan te schaffen en 'er eens

wat' mee te doen de mogelijkheden ECHT leert kennen, hetgeen mij voor een

docent wel essentieel lijkt. Maak je een leuk proefwerk (of tentamen)

waarvan je denkt dat de leerling dit niet geheel met de GR kan oplossen en

merk je vervolgens dat de leerlingen dit wel kunnen, omdat zij de

mogelijkheden van de machine beter kennen.

 

Joost van 't Spijker <101666.3707@CompuServe.com>

=============================================================

REACTIE OP bijdrage van PEER VAN DE SANDEN WiskundE-brief 51

(ingekort door de redactie)

 

Een ApLet (HP Graf. rekenmachine) hoeft geen programma's te bevatten. Een

ApLet is een verzameling items die al dan niet worden ingevuld. Een

functievoorschrift en de

instellingen worden altijd ingevuld, maar de notitie en schetsvelden worden

meestal niet ingevuld voor 'eenvoudig' gebruik. Programmaatjes met een zelf

gedefinieerd menu is overigens ook geen verplichte optie, maar een

mogelijkheid voor wie wil. Doordat er dus een heleboel informatie moet

worden meegenomen in een ApLet, kost het de eerste keer dat de ApLet

gestart wordt, dan vaak ook wat meer tijd. Daartegenover staat de

mogelijkheid om de ApLet op te slaan onder een handige naam; bijvoorbeeld

de naam van een klas waarvoor je een lesvoorbereiding hebt gemaakt.

zodoende hoef je je in de les geen zorgen meer te maken over de

instellingen van de machine. Bij de TI en Casio moet je telkens je window

aanpassen als je iets anders gaat doen. Door het kunnen saven van ApLets,

komt de 'template' weer beschikbaar waardoor je in principe dus niet 10

functies maar wel 100 functies kunt invoeren en bewaren.

 

Hulp:

Een mogelijkheid is om hulp te vragen via internet. CompuServe heeft zowel

een HP als een TI forum waar je met al je vragen terecht kunt (en nog

antwoorden krijgt ook!). Daarnaast zijn er veel gebruikers die een homepage

gemaakt hebben voor bepaalde merken waar je met vragen terecht kunt (o.a.

Charlie Watson voor Casio (Engels), Jim Donnelly en Colin Croft voor HP

(Engels) en bij ondergetekende kun je voor alle (i.e TI-83, HP38G,

cfx-9850G) machines terecht (Nederlands)).

 

Snelheid. De HP maakt veel meer gebruik van grafische schermen dan de

andere twee machines. Kijk bijvoorbeeld naar een standaard invoerveld

(INPUT); bij de HP38G heeft dit een keurige lay-out met op vaste plaatsen

zelf gedinieerde teksten. Casio en TI hebben dat niet. Bij deze machines

voer je een string in, waarachter je een waarde kunt invoeren. Allicht kost

de grafische aanpak meer tijd.

Ook voor het plotten van grafieken zijn er verschillen. Dit zijn 2 soorten

verschillen:

1) de instelling [resolutie] en

2) het aantal pixels op hetscherm.

Ter vergelijking, de Ti-83 heeft een scherm van 5985 pixels, de Casio heeft

8001 pixels en de HP heeft 8384 pixels. De casio en de HP hebben dus

respectievelijk 34% en 40% meer pixels te tekenen dan de TI, en dat kost tijd.

 

Joost van 't Spijker <101666.3707@CompuServe.com>

============================================================

WERKSTUKJES VOOR MAVO-STAATSEXAMEN

 

Graag zou ik ideeen willen hebben over het wiskunde-staatsexamen Mavo. Bij

het mondeling gedeeltje moeten onze leerlingen een werkstukje maken.

Onze leerlingen doen natuurlijk gewoon mee aan het landelijk schriftelijk

gedeelte, maar hebben ongeveer 1,5 maand later een mondeling voor alle

vakken. Het gemiddelde van deze twee is het eindpunt voor op het diploma.

Het mondeling examen duurt 25 minuten en de leerlingen dienen een

"zelfstandig te bestuderen onderwerp" (is een door de kandidaat gekozen

opgave of opdracht die uitgewerkt wordt met behulp van wiskunde en waarbij

de kandidaat aangeeft hoe en waarom de computer bij de oplossing van het

probleem een rol speelt) bij zich te hebben.

Zijn er al voorbeelden van werkstukken beschikbaar zodat wij voorbeelden

hebben om onze leerlingen te begeleiden naar het mondeling wiskunde-examen??

 

Met vriendelijke groet,

Willem Booij Liewers, docent St. Jorisschool (VSO)

Email: stjoris@worldaccess.nl

===========================================================

ESCHERPRIJSVRAAG

 

Deze week komt het Eschernummer van Pythagoras uit (=het aprilnummer).

Daarin ook de Escherprijsvraag 1998,georganiseerd door Pythagoras ism. de

Stichting Ars et Mathesis. Alle informatie op:

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/Escher98/

Voor Pythagoras' doen is de Escherprijsvraag groots opgezet; veel prijzen

en een hoop prijzengeld.Bovendien nodigt de prijsvraag uit tot samenwerking

op scholen tussen de vakken: wiskunde/tekenen/handenarbeid

De wedstrijd loopt tot en met de herfsvakantie van 1998, dus zowel voor als

na de zomer is er gelegenheid om er in de klas aan te werken.

 

Chris G. Zaal zaal@wins.uva.nl

===========================================================

HET UITERLIJK VAN DE WISKUNDE-BRIEF

 

Het deze week gestuurde probeerseltje met gebruik van verschillende

lettertypen en kleuren heeft voor tientallen reacties gezorgd. Een aantal

abonnees kon de nieuwe opmaak niet "lezen", kreeg rotzooi, en in een geval

zelfs een storing.

Programma's die opgemaakte tekst wel kunnen lezen zijn o.a. de

mailprogramma's bij Netscape 4 en Internet Explorer 4, Outlook Express,

Eudora Light versie 3.0. Sommige andere programma's (zoals Pegasus-mail)

geven de mogelijkheid de post via een browser te lezen. Het oordeel van de

mensen die de opgemaakte versie wel goed konden lezen liep uiteen van "moet

dan nu?" tot "uitstekend, ga zo door". Hier en daar werd gewaarschuwd tegen

een te uitbundig gebruik van kleuren.

Een oplossing zou zijn dat er een aparte lijst komt van abonnees die de

WiskundE-brief in "opgemaakte"vorm willen ontvangen.

T.z.t komen we hier op terug.

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl