X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 27 Sep 1998 21:24:03 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 70

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id VAA09306

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 70 27 september1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.390 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- Vraag naar remedierende programma's

- Studiewijzers in de brugklas !

- Eindtermen 3 HAVO en zelfstudie ?

- Programma studiedag NVvW op het net

******************************************************************************

REMDIERENDE PROGRAMMA'S VOOR WISKUNDE ?

Ik kom in het volwassenenonderwijs meer groepen in Havo (WA en WB) tegen

die een zeer heterogene samenstelling qua vooropleiding hebben. Waar ik nu

tegen aan loop zijn de cursisten, die onlangs de Mavo hebben afgerond met

keurig wiskunde in hun pakket.

Sommige cursisten hebben op de Mavo "alle" wiskunde-stof gehad, maar een

korte uitleg over (volgens mij hun bekende) Mavo-stof, kan hun niet op het

juiste denkspoor zetten. Soms denk ik dan: "Je hebt het gehad, maar je

beheerst het niet!" Het kan ook aan mijn uitleg liggen en het tijdgebrek

dat in het volwassenenonderwijs structureel heb. Dit probleem kwam ik deze

week herhaaldelijk voor bij haakjes wegwerken en het werken met negatieve

getallen bij het oplossen van vergelijkingen.

Ik weet dat er remedierende programma's op de markt zijn voor eenvoudige

wiskundige problemen. Ik heb ze eens gezien, maar denkend dat ik ze niet

nodig zou hebben op Havo, heb ik noch de demo's, noch de documentatie van

de programmatuur bewaard.

Ik wil graag het volgende weten: de namen van remediërende (Mavo)

programma's, de uitgever daarvan (of homepage) en ervaringen daarmee.

 

Joan Voetelink

atytekst@tip.nl

******************************************************************************

STUDIEWIJZERS in de BRUGKLAS

Als enthousiast ontvanger van de WiskundE-brief hoop ik mijn steentje te

kunnen bijdragen aan het uitwisselen van informatie onder wiskundedocenten.

Dit jaar werken wij in de brugklas met de nieuwe boeken Netwerk 1HV

(Wolters-Noordhoff) voor de basisvorming. In ons streven de leerlingen voor te

bereiden op tweede fase werken we dit jaar in deze klassenlaag met

uitgebreide studiewijzers. De studiewijzers van de hoofdstukken 1 t/m 6

zijn inmiddels gereed.

Daarnaast vervangen wij hoofdstuk 9 door een werkstuk. De handleiding

hierbij is een verbeterde versie van die van vorig jaar, bij hoofdstuk 9

van het oude deel.

Indien er mensen zijn die belangstelling hebben in deze studiewijzers

(geschreven in Word 7.0) kunnen zij mij een e-mail sturen.

 

M. Kam (werkzaam op het Citycollege in Rotterdam)

maerja@gironet.nl

******************************************************************************

EINDTERMEN 3 HAVO en ZELFSTUDIE

Ik werk op de Hogeschool van Utrecht, afdeling Bedrijfskader. Binnenkort

starten wij met een nieuw onderwijssysteem: een kombinatie van

projektonderwijs en PGO. Voorheen was wiskunde een apart vak. In het nieuw

systeem zal wiskunde als vak helaas niet meer bestaan. Het wordt

geïntegreerd in de verschillende thema's die in onze opleiding aan bod

komen zoals financieel management en productie. Nu wiskunde geen

zelfstandig vak meer is wordt het lastig om de verschillende wiskundige

onderdelen goed over te brengen. Wij kiezen er nu voor om te starten met

een diagnostische toets om het beginniveau vast te stellen en daarna d.m.v.

zelfstudietaken het beginniveau te homogeniseren. Ik heb hierdoor twee vragen:

1. Het instapniveau voor onze opleiding is havo-3. Ik ben nu op zoek naar

de eindtermen van havo-3. Ook wil ik in de diagnostische toets de

vraagstelling zo veel mogelijk aanpassen aan de aanwezige kennis en

vaardigheden van de student. Heeft iemand hier informatie over?

2. Het vervolgtraject worden zelfstudietaken? Kent iemand materiaal dat ik

kan gebruiken om studenten zelfstandig hun niveau te laten bijspijkeren. Ik

weet dat er een CD-rom bij Wolters-Noordhof gaat verschijnen maar daar heb

ik nog niets van gezien. Het schijnt dat er ook al mensen bezig zijn met

het ontwikkelen van interactief materiaal op Internet??

 

Wie kan mij verder helpen??

Peer van de Sanden

p.vandesanden@bka.fnt.hvu.nl

reakties graag via de wiskundebrief of rechtstreeks

******************************************************************************

PROGRAMMA STUDIEDAG Ned. Ver. van Wiskundeleraren

Door omstandigheden verschijnt Euclides later dan gepland.

Het programma van de studiedag/jaarvergadering kan echter al enige tijd

bekeken worden op de website van de NVvW:

http://www.euronet.nl/~nvvw/

(klik op NVvW studiedag)

 

******************************************************************************

 

 

Gerard Koolstra

<G.Koolstra@cable.A2000.nl>