X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Tue, 01 Dec 1998 19:55:49 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 78 EXTRA EDITIE

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 78 EXTRA EDITIE 1 december 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

REACTIE bestuur NVvW op voorgestelde aanpassingen tweede fase

******************************************************************************

over de voorgestelde aanpassing profielprogramma's wiskunde

 

Op 12 november ontvingen de vakinhoudelijke verenigingen een vertrouwelijk

stuk van het ministerie van OC&W met daarin voorstellen voor

aanpassing/verlichting van de profielprogramma's voor de diverse vakken.

Voor Nederlands was dat ondermeer het verdwijnen van het leesdossier,

waarover in de kranten veel geschreven is, nadat het stuk was 'uitgelekt.'

Voor wiskunde stond er in het voorstel een reductie van vwo B1,2. Dit was

tot stand gekomen in een breed overleg van alle betrokkenen en stoelde op

ervaringen in het profi-experiment. Bij de andere wiskundevakken stond een

zinsnede waarin de cevo zich het recht voorbehield om onderdelen al dan

niet tijdelijk in de ijskast te zetten. Die ijskast is een goede bekende

van het wiskundeprogramma, dus konden we ons in deze voorstellen wel vinden.

 

In het definitieve stuk van 23 november dat aan de Kamer is aangeboden

stond plotsklaps tot onze verbazing ook een stevige reductie van vwo A1,2.

In de begeleidende brief werd gezegd dat dit gebeurd was na advies van

vakdeskundigen.

 

Dit nu is pertinent onjuist!!!!!!! Over dit voorstel is geen enkel overleg

geweest met de nvvw, noch met het expertisecentrum wiskunde (het

Freudenthal Instituut), noch met de verantwoordelijken voor de

wiskunde-examens bij CEVO en Cito. Deze gang van zaken is voor ons dan ook

onaanvaardbaar en we hebben dat kenbaar gemaakt in brieven naar het

ministerie, de staatssecretaris en de kamercommissie voor onderwijs. Paniek

is een slechte raadsman en nu al tevoren vergaand definitief schrappen in

juist de vernieuwende onderdelen zonder daar zorgvuldig met vakdeskundigen

naar te kijken lijkt ons heel onverstandig.

 

Inmiddels is in soortgelijke termen gereageerd door het Freudenthal

Instituut, de NOCW (onderwijscommissie wiskunde) en de voorzitter van de

cevo vaksectie wiskunde a.

 

A.s. donderdagochtend 3 december is er in de Kamer overleg over de

voorgestelde aanpassingen in de programma's.

 

namens het bestuur van de nvvw

marian kollenveld

 

****************************************************************************

****

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl