X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 06 Dec 1998 19:10:01 +0100

To: abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 79

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA16883

 

*****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 79 6 december 1998

*****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd bijna 440 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

* Jongste ontwikkelingen t.a.v. aanpassing tweede fase

* Jos Andriessen over ontwikkelingen rond tweede fase

* Reactie op contacturen en slu bij diverse wiskundemethoden (nr. 76)

* Oproep over wiskundemethode PASCAL

******************************************************************************

JONGSTE ONTWIKKELINGEN TWEEDE FASE

Het is voor een niet professionele redactie als die van de WiskundE-brief

niet altijd even eenvoudig de actualtiteit op de voet te volgen.

Vast staat dat afgelopen donderdag de commisssie voor OC&W vergaderd geeft

over aanpassing van de tweede fase. Naar verluidt zijn de plannen t.a.v.

wiskunde A (vwo) ingetrokken, maar ik heb daar nog geen officiële

bevestiging van gezien.

Als iemand meer weet graag een reactie (met bron)

 

Gerard Koolstra <gerardk@cable.a2000.nl>

******************************************************************************

Wiskunde tweede fase: DE BEDRIEGERTJES:

WIE HEEFT DE WIJSHEID IN PACHT ?

 

Met verbazing volg ik de ontwikkeling voor het vak wiskunde in het

voortgezet onderwijs in het kader van de tweede fase. Aansluitingsproblemen

van havo-3 naar havo-4, idem van vwo-3 naar vwo-4: weet u het nog: als

oorzaak werd genoemd de overgang van de basisvoming naar de "ouderwetse

bovenbouw" ,kortom een probleem dat vanzelf uitsterft met de invoering van

de tweede fase....

In zo'n overgangsperiode roeien de docenten wiskunde met de riemen die ze

hebben - hopend dat de examens niet al te moeilijk uitvallen want daarmee

is het vak wiskunde afgelopen jaren al genoeg negatief in het nieuws

geweest. Je zou mogen verwachten dat deze ervaringen verwerkt zijn in het

niveau van de wiskundestof en de daarvoor toegemeten tijd (SLU) in de

verschillende profielen. Ook de ervaring van een aantal scholen met

zelfstandig werken waarbij de leerlingen massaal voor het vak wiskunde

kwalitatieve en kwantitatieve intensieve begeleiding vragen is inmiddels

een bekend gegeven.

Destijds zijn bij het vaststellen van de inhoud van de wiskundestof voor

de vier profielen afwegingen gemaakt die te maken hadden met de eisen uit

het HBO en de universiteiten , het tweede fase concept van zelfstandig

leren en de voor wiskunde beschikbare tijd op jaarbasis.

Hierbij moest rekening worden gehouden met een aanzienlijke uitbreiding

van het aantal vakken t.o.v. de mammoetwet

In een vorige WiskundEbrief heb ik al gewezen op het aantal benodigde

contacturen voor wiskunde bij drie methodes, aantallen die er niet om liegen.

Kennelijk is de bezorgdheid om het te volle totaalprogramma voor de tweede

fase doorgedrongen bij de staatssecretaris waarop zeer plots een aantal

maatregelen in een brief aan de tweede kamer zijn voorgesteld.. Het vak

wiskunde wordt daarin veelvuldig vermeld als het gaat om onderwerpen die

uit het programma kunnen worden geschrapt. De staatssecretaris hanteert als

reden een algemene beleidsregel, ik citeer:

 

"....... Het is dus niet de bedoeling dat het 組eheel vrije' deel zonder

meer wordt verdeeld over de eindexamenvakken, of toebedeeld aan een beperkt

aantal eindexamenvakken. Het is in principe nog steeds bedoeld om (ook)

ruimte te bieden voor onderdelen die buiten de eindexamenvakken vallen. Te

zijner tijd zal het gebruik van de nieuwe mogelijkheid worden geëvalueerd:

indien blijkt dat in veel scholen van deze mogelijkheid gebruik moet worden

gemaakt om problemen die blijken te bestaan in bepaalde vakken te

ondervangen, dan zal dit reden zijn niet om de normatieve studielast van

die vakken te verhogen, maar om (verdere) beperkingen aan te brengen in het

programma van deze vakken..........."

 

De consequentie hiervan is dat niet de eisen die vervolgopleidingen

stellen aan het basisniveau van middelbare scholieren bepalend is voor de

wiskunde-stof binnen de profielen, maar de hoeveelheid tijd die voor

wiskunde beschikbaar wordt gesteld. In een tijd waar de veranderingen

elkaar in snel tempo opvolgen, zeker binnen de exacte wetenschappen , een

uitermate aanvechtbaar standpunt.

Wat te denken onder andere van het volgende voorstel van de

staatssecretaris. :

 

"1. wiskunde A

wiskunde A1 vwo

Voor het centraal examen vervalt het subdomein 然ijen'van het domein Cg

船iscrete analyse'. Dit subdomein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen én het schoolexamen vervalt het subdomein 践et

toetsen van hypothesen' van het domein Fa 全tatistiek en kansrekening'.

wiskunde A1,2 vwo Voor het centraal examen vervalt het subdomein 然ijen'

van het domein Cg 船iscrete analyse'. Dit subdomein komt wel aan de orde in

het schoolexamen.

Voor het centraal examen én het schoolexamen vervalt het domein Ca

船iscrete dynamische modellen' en het subdomein 践et toetsen van

hypothesen' van het domein Fa 全tatistiek en kansrekening'.

 

In een tijd dat het rekenen met modellen dmv de computer in allerlei

disciplines usance is geworden komt dit voorstel vreemd over,

tenminste...... als het uitgangspunt is: bied het vak wiskunde zo aan dat

het voldoet aan de eisen van de vervolgopleidingen, aan de eisen van deze

en toekomende tijd.

In plaats van schrappen vanwege te krap bemeten tijd moet de oplossing

gevonden worden in het beschikbaar stellen van extra tijd voor wiskunde.

Dit gaat ten koste van tijd die beschikbaar is gesteld voor andere vakken,

maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Kortom: er moeten

prioriteiten worden gesteld op grond van de realiteit.

Sinds de invoering van de mammoetwet heeft wiskunde te maken gehad met een

(te) overladen programma. De rol van wiskunde is in de loop van de tijd op

allerlei terreinen alleen maar meer toegenomen. Erkenning van dit feit

houdt consequenties in. Consequenties als meer tijd voor wiskunde in het

voorgezet onderwijs, consequenties in de vorm van de manier waarop het vak

moet worden onderwezen.

 

Tot slot: Het heeft heel lang geduurd voor het programma wiskunde b1,2

voor de tweede fase definitief werd vastgelegd. Datzelfde vak wiskunde b1,2

werd als eerste weer gedeeltelijk ontmanteld vanwege de te grote aanslag op

de in de tweede fase beschikbaar gestelde tijd. Toch was het beschikbare

aantal SLU bij het vaststellen van het programma bekend. De overladenheid

van wiskunde onder de mammoetwet was toen ook een bekend gegeven. Degenen

die betrokken zijn bij het samenstellen van wiskundeprogramma's schatten

m.i. de mogelijkheden in de schoolpraktijk keer op keer te hoog in. In dit

verband een citaat uit de inleiding van de brief van de staatssecretaris:

 

"Aanpassing examenprogramma's profielen vwo/havo

 

A. Inleiding

 

Uit de zgn. monitoring van de invoering van de profielen op de scholen die

daarmee per 1 augustus 1998 zijn begonnen, is gebleken, dat deze scholen in

het algemeen goed in staat zijn vorm te geven aan de nieuwe structuur. Er

doen zich - onvermijdelijk bij een dergelijke grote verandering in de

organisatie van de school - weliswaar invoeringsproblemen voor, maar die

zijn vaak hetzij tijdelijk, hetzij oplosbaar op schoolniveau.

 

Dat geldt echter niet voor het aspect dat deze scholen als een van de

grootste knelpunten ervaren: de overladenheid van de examenprogramma's.

Overladenheid betekent, dat de programma's voor leerlingen moeilijk

haalbaar zijn, maar ook dat zij leiden tot een te grote belasting van

leraren (begeleiding van praktische opdrachten etc.). Op basis van de

praktijk op de scholen die per 1 augustus 1998 zijn begonnen met de tweede

fase moet geconcludeerd worden dat er van overladenheid sprake is. "

 

Persoonlijk doet het mij goed dat de secretaris de praktijk goed in de

gaten houdt. In dit kader zit ik niet te wachten op competentie-verhalen

van welke organisatie dan ook, noch van CEVO, noch van de Nederlandse

Vereniging van wiskundeleraren, noch van het SLO , noch van het

Freudenthalinstituut. Het wiskunde-onderwijs in de tweede fase moet in de

praktijk goed uit de verf komen. En als de doelstellingen vereisen dat de

inhoud kwalitatief en kwantitatief een vastgesteld niveau dient te halen

dan moet daarvoor de nodige tijd worden ingeruimd en niet wat er nu dreigt

te gebeuren, namelijk dat beschikbaar gestelde tijd de inhoud van het

wiskunde programma dicteert.

 

Jos Andriessen

Andriess@concepts.nl

******************************************************************************

REACTIE OP CONTACTUREN EN DE WISKUNDEMETHODE MODERNE WISKUNDE

 

Hierbij reageer ik op het artikel in de wiskunde-E-brief, nummer 76, over

contacturen en slu bij diverse wiskundemethoden. Als projectleider Moderne

wiskunde voor de Tweede Fase ben ik nauw betrokken bij de planning, passend

bij de methode.

 

In de berekeningen herken ik de systematiek zoals wij die in de

Methodewijzer hebben aangegeven. Bij een blok van 40 slu horen 3

hoofdstukken, een onderzoek en complexe opdrachten, waarbij de verdeling als

volgt is: 3 x 10 voor de hoofdstukken en 10 'uitloop'. Deze uitloop kan

besteed worden aan Onderzoek en/of Complexe opdrachten. Vertaald naar

lesuren wordt da: 3 x 8 en uitloop van 3, dus totaal 27 lesuren

(rekeninghoudend met 10% lesuitval).

 

Uiteraard bestaat er inmiddels meer gedetailleerde informatie over de

planning met Moderne wiskunde in de Tweede Fase. Daarbij gaat het

bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen:

- in enkele boeken zit 'extra ruimte': er zijn minder hoofdstukken dan de

studielast doet vermoeden

- totaaloverzicht van alle hoofdstukken per deelvak

- noodzakelijke voorkennis

 

U kunt deze informatie desgewenst opvragen bij onze voorlichter. Telefoon:

050 - 5226311, of e-mail: elka.van.der.steeg@wolters.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Else Simons, projectleider Moderne wiskunde

*****************************************************************************

PASCAL, een vrijwel onbesproken wiskundemethode??

 

Deze nieuwe methode lijkt mij zeer uitdagend, de informatieboeken zien

er wat mij betreft zeer goed uit en de leerlingen, zowel goede als

zwakke, kunnen lijkt het goed uit de voeten met de manier van werken die

in het boek wordt aangeraden.

Maar wat ik nergens kan vinden is commentaar van gebruikers op deze

methode. Zijn er eigenlijk wel scholen die deze methode gebruiken? En zo

ja, hoe bevalt de methode?

Met andere woorden: dit is een oproep aan Pascal-gebruikers om een

reactie!

 

Anita Zwagerman <a.zwagerman@wxs.nl>

******************************************************************************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl