X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 25 Apr 1999 19:57:41 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 91

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id UAA31692

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 92 25 april 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- Monitoring Vernieuwde Tweede Fase (peiling 3)

- PTA

- Gebruikersdag Pascal

- SPRS

- TI-83 plus

******************************************************************************

Het PMVO (Project Management Voortgezet Onderwijs) heeft een

"monitoringproject" m.b.t. de vernieuwde tweede fase. Dit project behelst

o.a. een periodieke enquete onder scholen die al begonnen zijn en

bijeenkomsten met vertegenwoordigers van een aantal van die scholen.

De derde bijeenkomst was op 9 maart j.l.

Verslagen van deze bijeenkomst en van de enquete staat sind 12 april op de

site van het PMVO: http://www.pmvo.nl/havovwo/nieuws/ (Word-formaat)

Een paar punten die met name voor wiskundeleraren van belang kunnen zijn

volgen hieronder: Tussen " " is letterlijk geciteerd.

 

- Er zijn scholen met een verplichte wiskunde-module voor

mavo-gediplomeerden die naar havo willen (waarom niet landelijk?)

 

- " Ook voor het havo wil een aantal scholen (5) in een toelichting een

vorm van ongerustheid overbrengen. Ze melden dat er (misschien) te weinig

geschrapt is en ook voor het havo geeft dit groepje scholen er blijk van

dat wat hun betreft de staatssecretaris wat ruimer had mogen kappen, met

name door meer in de programma's zelf te schrappen. Specifiek wordt dan

wiskunde genoemd."

 

- "Zeer uitgebreid gaat een school in op de kwestie dat er voor de

programmering wordt uitgegaan van een jaar van 40 weken, terwijl de meeste

scholen niet in de buurt komen van 40 weken per jaar. Dat betekent dat de

hoeveelheid tijd die de leerling zonder begeleiding van docenten aan het

programma besteedt, noodgedwongen zeer groot is. "

 

- Bij de vraag "Zijn er op uw school vakken die er qua resultaten in

positieve of negatieve zin uitspringen? " werd verhoudingsgewijs vrij veel

wiskunde-A genoemd

 

- " Wat wiskunde A betreft wordt dit wel door het volgende verklaard: een

deel van de wiskunde-programma's (voor A en B) is overlappend. Leerlingen

worden samen gegroepeerd. Dat betekent in vele gevallen dat de wiskundig

meer begaafden (zij die een natuurprofiel kozen) en de wiskundig vaak wat

minder begaafden (zij die een maatschappijprofiel kozen) in een en dezelfde

groep zitten: met een en hetzelfde programma, een en dezelfde uitleg en een

en hetzelfde tempo. Dat blijkt niet altijd het meest geschikt voor de

wiskunde A-leerlingen."

 

- Als een van de oorzaken van slecterre resultaten wordt genoemd:

- veel wiskunde in de 4e klas

 

- Leerlingen die in de problemen komen zijn (o.a.)

- leerlingen die slecht zijn in wiskunde

 

- Bij genomen of te nemen maatregelen wordt o.a. genoemd:

- betere voorlichting over het examenpakket

- meer / strakkere begeleiding (4)

- meer begeleiding bij wiskunde

- meer differentiatie bij wiskunde

 

- keuze voor de diverse wiskunde-vakken (zeer voorlopig !)

HAVO A1 67 % VWO A1 49 %

A2 39 % A2 33 %

B1 34 % B1 55 %

B2 20 % B2 30 %

 

 

- "Vrij algemeen constateren de deelnemers dat de afzonderlijke programma'

s van de vakken toch nog zwaar zijn. Er is uiteindelijk inhoudelijk weinig

geschrapt in de eindexamenprogramma's. Het departement heeft bijvoorbeeld

voor Wiskunde wel verdergaande voorstellen gedaan, maar de vaklobby's

krijgen uiteindelijk toch vaak hun zin. De mogelijkheden om in de

'domeinen' te schrappen waren ook beperkt. Mede in verband met de vereiste

spoed heeft de CEVO de bevoegdheid gekregen om onderwerpen van het centraal

examen uit te sluiten. De CEVO blijkt van die mogelijkheid bij alle vakken

maar beperkt gebruik te hebben gemaakt, waardoor de verlichting, die met de

departementale maatregelen wordt beoogd, toch niet is bereikt. Er lijkt

sprake te zijn van 'stapelen', aangezien de praktijkopdrachten nog eens

boven op het bestaande programma komen.

Op korte termijn valt niet te verwachten dat examenprogramma's zullen

worden herzien "

 

-"Uit verschillende bijdragen blijkt dat leerlingen het vak Wiskunde als

zeer belastend ervaren. Over de oorzaken daarvan verschillen de

opvattingen. Sommige schoolleiders melden dat dit voor een deel het gevolg

is van keuzes die de scholen zelf hebben gemaakt. Zo combineert een aantal

scholen leerlingen met Wiskunde A en B of Wiskunde A1 en Wiskunde A1,2 in

een groep, waardoor met name de leerlingen die het A- c.q. het A1-programma

volgen het vak als zwaar ervaren; een aantal scholen heeft ervoor gekozen

om een groot aantal uren studielast (240 van de 360) van Wiskunde A1 in het

4e leerjaar VWO te plaatsen en betreurt die keuze achteraf."

 

 

gk

******************************************************************************

PTA

 

Edwin Leijten (edwinleijten@gironet.nl) vraagt naar ervaringen met het

invullen van het Programma van Toetsing en Afsluiting in de tweede fase

 

******************************************************************************

VOORLICHTING/GEBRUIKERSDAG PASCAL

Op dinsdag 27 april 1999 vindt in de Eenhoorn in Amersfoort van 13:00 -

17:00 uur de tweede gebruikersdag Pascal plaats. De dag is bedoeld voor

de huidige gebruikers, nieuwe gebruikers en potentiële gebruikers. Na

een lunch en inleiding zullen de deelnemers over twee 'workshops' worden

verdeeld: een workshop voor de huidige gebruikers en een workshop voor

nieuwe gebruikers.

Meer informatie en inschrijven kunt u via de uitgever van de methode

T.Merkx T.Merkx@thieme.nl.

U kunt verder ook informatie over Pascal vinden op:

http://www.thieme.nl/beta_vakken/html/vakwis.html

met vriendelijke groet,

Jan Essers, auteur Pascal

******************************************************************************

StudiePlannings- en RegistratieSysteem

 

Op 11 mei a.s. wordt er bij het ROC Leiden een overdrachtsconferentie

gehouden m.b.t. het SPRS (StudiePlannings- en RegistratieSysteem) voor de

BVE-sector. Zie ook http://www.aps.nl/bve_sprs. Er zullen daar verschillende

workshops gehouden worden. Een van deze workshops heeft als onderwerp 'de

wiskunde werkplaats in combinatie met het SPRS'.

U kunt zich inschrijven via de BVEnet-site

http://www.bvenet.nl/projecten/sprs.htm

 

<Anke.van.Vuuren@ROCLeiden.nl>

******************************************************************************

TI-83 PLUS

 

Ik ben vandaag door Texas Instruments op de hoogte gebracht van het feit

dat de TI-83 PLUS is goedgekeurd door de CEVO om te gaan gebruiken in de 2e

fase.

Bart Kramer <bart.kramer@wxs.nl>

******************************************************************************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl